Jaarverslag 2018

STICHTING OEKRAÏNE NIEUWLEUSEN

Al 23 jaar bieden we hulp in Oekraïne aan de allerarmsten in Beregovo en omgeving. We doen dat samen met de mensen van onze zusterstichting Stichting Karpaten.
Daarbij hadden we altijd twee prioriteiten: de voedselactie en het goederentransport.

Bij de voedselactie gaat het om het maandelijks verstrekken van voedselpakketten aan zo veel mogelijk gezinnen en personen die zorgvuldig  geselecteerd zijn door de Stichting Karpaten. Daarnaast vond er twee keer per jaar goederentransporten plaats vanuit ons depot in Nieuwleusen naar het depot in Beregovo. Van daaruit zorgde de Stichting Karpaten voor distributie naar de mensen en organisaties, die deze goederen hard nodig hadden. Zoals bekend hebben we in 2017 helaas het besluit moeten nemen om te stoppen met deze transporten.

Het laatste transport, dat eind 2017 zou plaatsvinden, heeft ons helaas de nodige problemen opgeleverd, omdat de vereiste goedkeuring van Kiev aan het eind van 2017 nog steeds niet ontvangen was. Uiteindelijk is dit laatste transport pas eind maart 2018 vertrokken. Evenwel niet naar Beregovo, maar via ORA naar Budapest, vanwaar deze goederen andere, en goede  bestemmingen hebben  bereikt. Wij hadden de afwikkeling van dit laatste transport graag anders gezien, maar dat heeft niet zo mogen zijn.

Met onze andere prioriteit, de voedselactie, gaan we echter onverminderd door. Ook tijdens ons laatste werkbezoek in oktober 2018 hebben we weer gezien dat dit nog steeds in een grote behoefte voorziet. Dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Wij willen iedereen vragen deze activiteit te blijven steunen.

Het bestuur vergaderde 6 keer in 2018. Ineke Zeef en Gina Potze hebben het bestuur verlaten. Nadat een aantal personen zonder positief resultaat was benaderd om hun plaatsen in te nemen heeft het bestuur besloten om het bestuur voort te zetten met 5 in plaats van 7 bestuursleden. Dit is mede ingegeven door het feit dat het onderdeel transport is komen te vervallen en we van mening zijn dat 5 bestuursleden voor de benodigde bestuurswerkzaamheden ook voldoende zijn. Gevolg daarvan is wel dat zittende bestuursleden de taken van Ineke en Gina moesten overnemen. De taakverdeling is zodanig gewijzigd dat Anita Vasse nu secretaris is geworden en daarnaast de contacten met de scholen blijft onderhouden en dat Ger de Zeeuw nu penningmeester is geworden naast het onderhouden van de contacten met de Stichting Karpaten en andere externe contacten.

De informatieavond welke is gehouden in maart 2018 vond plaats in de aula van het Agnietencollege. Deze avond werd goed bezocht. Een bijzonder woord van dank was er voor de vele vrijwilligers die het depot en transport al die jaren mogelijk hebben gemaakt.

Ook hebben er het afgelopen jaar wijzigingen in de activiteitencommissie plaats gevonden. Mathilde van der Sluis heeft de activiteitencommissie verlaten. Zij was de secretaris van deze commissie. Elsbeth Lenderink heeft deze werkzaamheden overgenomen. Als nieuw commissielid konden we Dinie Klein verwelkomen. Zij is nu een van de twee coördinatoren voor de acties naast Gerard Vasse.

Om de nodige financiën bij elkaar te krijgen heeft de activiteitencommissie weer met de hulp van veel vrijwilligers met succes de traditionele acties georganiseerd, de plantenactie in april en de voedselactie in oktober. De acties hebben weer een mooie opbrengst opgeleverd. Beide  zelfs iets meer dan vorig jaar.

Verdere inkomsten kreeg de stichting onder andere weer vanuit de Koninginnemarkt en de catering bij de Oranjefeesten. In december was de stichting met een kraam aanwezig op de kerstmarkt. Gelukkig hebben we ook nog een aantal donateurs die voor vaste inkomsten zorgen. Onze stichting deed voor het tweede jaar mee met de Rabobank Coöperatie Weken en kreeg daaruit een heel mooi bedrag. Dit gaat naar de voedselactie.

Om publiciteit te krijgen voor de plantenactie en de voedselactie verscheen in De Marskramer twee keer een nieuwsbrief van de stichting. Dit is mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, die we daarvoor ook vanaf deze plaats hartelijk danken.
In 2018 verscheen 6 keer een nieuwsmail met actuele informatie over de stichting, verzonden aan ongeveer 125 belangstellenden, waarvan de e-mailadressen bij ons bekend zijn.
Onze website, www.stichtingoekraine.nl, wordt iedere maand door 40 à 50 mensen bezocht.

In oktober bracht een groep vanuit bestuur en vrijwilligers een bezoek aan Beregovo. De groep bestond deze keer uit Anneke Sierink, Elisabeth Visscher, Hans Pekkeriet, Eliane van Dalen en Stien Bosman. Naast de contacten met de leden van Stichting Karpaten werd onder andere een bezoek gebracht aan de kinderpsychiatrie Chikosh en aan het ziekenhuis. Verder werd het medisch centrum voor psychiatrische patiënten bezocht, dat behoorlijk is gerenoveerd. Hiervoor is de opbrengst van de Rabobankactie 2017 gebruikt en tevens is hiervoor een extra gift, die we ontvangen hebben van de koninginnemarktcommissie, ingezet.
De groep ging ook weer mee met het bezorgen van voedselpakketten. Altijd heel indrukwekkend om te zien onder welke omstandigheden veel mensen daar nog steeds moeten leven. Het geeft stimulans om als stichting door te gaan waar we mee bezig zijn in het besef dat onze hulp nog steeds hard nodig is.

Aan het eind van dit jaarverslag wil het bestuur ieder die zich het afgelopen jaar op welke wijze dan ook heeft ingezet voor de stichting of daaraan een financiële bijdrage heeft gegeven hartelijk danken. De stichting gaat door, zij het in wat afgeslankte vorm, met het verlenen van hulp aan de allerarmsten in Beregovo en omgeving. Wij hopen dat u ons daarbij ook blijft steunen.

Namens het bestuur,

Anita Vasse

Maart 2019