Jaarverslag 2012 Stichting Oekraïne Nieuwleusen.

Dit jaar een niet zo'n uitgebreid jaarverslag. Ik heb me laten vertellen dat een jaarverslag op één A4tje verwerkt moet kunnen worden en daaraan probeer ik gehoor te geven. Bij deze: 2012: bestuur 11 x vergaderd. Geen wijzigingen in het bestuur. Anneke Sierink, Hendrik Jan van Veen, Elisabeth Visscher, Henk Withaar, Ger de Zeeuw, Anita Vasse, Ankie Mulder. Aan het eind van het jaar is deze club aangevuld met Ineke Zeef, Ineke is bereid gevonden het secretariaat over te nemen van Ankie per 6 maart 2013. Welkom.

 • Jaarvergadering 7 maart 2012 in het depot, veel belangstelling.
 • 10 maart 2012, concert CBTB-koor in De Voorhof. De belangstelling in verhouding tot de inzet was minimaal. De activiteitencommissie heeft dan ook na evaluatie moeten besluiten dit onderdeel te schrappen en op zoek te gaan naar alternatieven.
 • Bloemenactie eind april: groot succes, goede kwaliteit en een prachtig resultaat! Nieuw was dit jaar het lopen op vrijdagavond: goed bevallen.
 • 2 (kleding)transporten door vaste transportondernemer Van Rees uit Genemuiden. Nieuw is bij de transporten het zgn. chauffeurspasje, dus meer te regelen. Buiten 'reguliere inbreng in het depot': sportkleding Loopgroep 85, kleding Waterleiding¬maatschappij in verband met nieuw logo, verpleegstersuniformen en winterjassen van het Rode Kruis, uniformen muziekvereniging Jubal Zwolle. Buiten kleding om: huisraad (bedden-in dat verband geregeld dat er voor de toekomst matrashoezen gehaald kunnen worden bij de fa. Bos Bedden-), computers, medische artikelen. Zeker noemenswaardig is het grote aantal kinderfietsen dat op transport is gezet. Via-via kreeg de stichting de beschikking over nieuwe exemplaren die uitgezet moesten worden buiten de Europese Unie omdat daar een klein fabricagefoutje in zat.
 • Het is onze contactpersoon in 2012 (nog) niet gelukt nieuwe kantoorruimte te vinden. Het bestuur heeft toegezegd de huur van het huidige kantoor tot eind 2012 volledig voor haar rekening te nemen, per 1 januari 2013 is dit beperkt.
 • Binnen bestuur uitgebreid gediscussieerd over de renovatie van het dak van het depot in Beregovo. Het verwijderen van het oude dak ging sneller dan de tijd die wij nodig waren om te beslissen of we hiermee akkoord gingen. Voorlopig kunnen we het depot om niet gebruiken. Wel gaan we ons als stichting beraden over de toekomst van het depot, hier en in Oekraïne. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de transporten nauwgezet en sluiten niet de ogen voor de steeds strenger wordende regels uit Oekraïne met betrekking tot dergelijke transporten ook in relatie tot het werk dat hiervoor verzet moet worden.
 • In 2012 twee werkbezoeken gebracht. Eentje vanuit het bestuur en eentje gecombineerd met een bezoek van de Koninginnemarktcommissie.
 • De activiteitencommissie heeft geen wijzigingen ondergaan in 2012. Jannette Massier, Gerjan Kleen, Mathilde v.d. Sluis, Aart den Boer, Henk Withaar en Gerard Vasse. Wel heeft Aart de Boer aangegeven per 1 januari jl. te stoppen. Gezocht wordt naar vervanging.
 • Henk de Weerd en Henk Vasse zijn bereid gevonden de ingeleverde tweedehands fietsen te repareren voordat ze op transport gaan naar Oekraïne.
 • Uitmarkt in sporthal De Schakel in september: ook hier was de stichting vertegenwoordigd. Helaas minimale belangstelling en dus minimale opbrengst.
 • Zwemvierdaagse: dit jaar was de stichting vertegenwoordigd met een wat uitge¬breidere stand en een spel (dit i.v.m. de op dat moment te spelen wedstrijden in het kader van de wereldkampioen-schappen voetbal in Oekraïne).
 • De verdeling van de ontvangen bijdragen van de scholen uit Nieuwleusen wordt per 2013 op advies van en in overleg met Peter gewijzigd. Wordt dan gebaseerd op basis van de grootte van de scholen.
 • Op basisschool de Zaaier is een fotocollage gepresenteerd aan de kinderen om inzichtelijk te maken wat gedaan wordt met het geld dat door hun wordt ingezameld.
 • Als stichting hebben we in 2012 meegeholpen met de catering op de Oranjefeesten in het dorp met ongeveer 23 vrijwilligers.
 • De stichting was natuurlijk vertegenwoordigd op de Koninginnemarkt. En heel veel vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd om dit tot een succes te maken.
 • Medisch potje is aangevuld met opbrengst workshops Kerst en Pasen door Henny Meijer en Geke Ganzeboer. Henny heeft aangegeven hier op termijn helaas mee te moeten stoppen in verband met haar gezondheid.
 • De website (beheerd door Andre Sierink) werd ook in 2012 regelmatig bezocht, met hoogte¬punten bij het verschijnen van de nieuwsbrief en de Koninginnemarkt. Maandelijks krijgt de stichting een overzicht van de aantallen bezoekers.
 • Als stichting hebben we ook in 2012 weer gereageerd op verzoeken om individuele hulpverlening van mensen. Sommige aanvragen worden doorgespeeld naar betrokken belangstellenden van de stichting. Als stichting gaan we tot een bepaald bedrag voor wat betreft individuele hulpverlening. Gedacht kan worden aan waterpomp, geldelijke ondersteuning op medisch gebied.
 • Als stichting niet ingegaan op een verzoek om bepaalde mensen op vakantie te laten gaan en ook geen bijdrage verleend aan het verzoek om het bekostigen van de verharding bij een schoolterrein. Wij zijn van mening dat dit, hoewel belangrijk, geen eerste levensbehoefte is.
 • Wel hebben we als stichting in 2012 de organisatie van zomerkampen ondersteund en de –inmid-dels jaarlijkse- voedsel-kerstactie voor onze rekening genomen.
 • We hebben een verzoek ingediend bij Isala om in aanmerking te komen voor vrijkomende bedden wanneer ze de intrek nemen in het nieuwe ziekenhuis, maar dat is afgewezen. Recent stond in de krant dat via de St. Medic hiervoor toch opnieuw een verzoek kan worden ingediend.
 • Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe informatiefolder. De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium, we wachten op de uitwerking via Henk van Sleen.
 • De fa. Kappers uit Hoonhorst bestond 150 jaar en alle stichtingen konden een verzoek indienen voor een bijdrage. O.a, de stichting Oekraïne werd uitgekozen: we kregen een maaltijd aangereikt voor de laders van de vrachtwagen in het najaar. Voor de lossers in Beregovo stond er na afloop (in overleg met Peter Bardos) een boodschappenpakket voor het hele gezin gereed.
 • In oktober is de jaarlijkse voedselactie gehouden (huis-aan-huiscollecte). Zoals het hier staat een korte mededeling, maar het heeft veel voeten in de aarde. Het begint met het bemannen van de wijken, jaarlijks weer een spannend iets. De spoeling in bemensing wordt net als bij andere vrijwilligersactiviteiten steeds kleiner. Maar dank zij de inzet van de activiteitencommissie is het allemaal rond gekomen.
 • Lopende het jaar zijn diverse overkoepelende vergaderingen met betrekking tot ondersteuning in Oekraïne bijgewoond onder het mom van: Van elkaar kun je leren en samen sta je sterker!
 • In 2012 is de aanzet gedaan voor het transporteren van enkele scootmobielen naar Beregovo. Dat heeft veel administratieve voeten in de aarde en is nog niet geheel afgerond. Waarschijnlijk kunnen we met het voorjaarstransport 2013 twee scootmobielen naar Beregovo meenemen.
 • Ook in 2012 twee keer actief de publiciteit zelf gezocht door een nieuwsbrief en een bladzijde in De Marskramer, waarvan de kosten grotendeels voor rekening zijn gekomen van de 'vaste' sponsoren.
 • Als stichting hebben we geprobeerd een tekeningenproject op poten te zetten. Later in het jaar afgekaart in verband gezien de resultaten, waarvan wij denken dat die niet te verkopen te zijn.
 • Kerstmarkt: Voor de jaarlijkse kerstmarkt een middag in het depot wat fröbelen en natuurlijk ons gezicht laten zien op de Grote Markt in Nieuwleusen.
 • In 2012 is de aanzet gegeven voor het aanpassen van een tweetal badkamers bij kinderpsychiatrie Chikosh, daadwerkelijke realisering in januari 2013.
 • Tussen de bedrijven door zijn er veel vrijwilligers aan het werk voor de stichting. Zichtbaar zoals de wekelijkse sortering van kleding in het depot, maar zeker ook onzichtbaar. Denk aan het halen van artikelen en attributen om het werk van de stichting te kunnen doen. Een telefoontje hier, een belletje daar!. Misschien niet genoemd in dit verslag, maar van onschatbare waarde met het oog op het werk in Oekraïne.

Het is me niet gelukt het jaarverslag op één A4-tje te krijgen. Gelukkig maar. Dat betekent dat er veel meer gedaan wordt dan dat we zo in vogelvlucht denken. En er is nog zo veel te doen. Op het moment dat ik dit verslag schrijf sneeuwt het buiten. Voor ons een welkome afwisseling in het verglijden van de seizoenen, maar in Oekraïne een extra bron van zorg. Kou buiten de deur houden terwijl je niet beschikt over die mogelijkheden, is een extra zorg voor alle mensen, maar vooral voor gezinnen met kleine kinderen en ouderen die geen overheidssteun ontvangen. Wat mogen wij ons in Nederland gelukkig prijzen met de voorzieningen die wij hier hebben. We beseffen het niet altijd, meestal kijken we naar mensen die het 'beter' hebben dan wij, maar de meeste mensen hebben het 'minder' dan wij. Wat is er fijner om elkaar te helpen? Mogen we ook in de komende jaren op u rekenen? DANK.

Ankie Mulder
Secretaris Stichting Oekraïne Nieuwleusen.
6 maart 2013.