Jaarverslag 2010 Stichting Oekraïne Nieuwleusen

De samenstelling van het bestuur is in 2010 gewijzigd. Statutair is vastgelegd dat 7 personen het dagelijks bestuur vormen van de stichting. Het gaat hier om:

Anneke Sierinkvoorzitter
Ankie Muldersecretaris.
Hendrik Jan van Veenpenningmeester
Ger de Zeeuwlid, contactpersoon St. Karpaten en psychiatrie
Elisabeth Visscherlid, contactpersoon depot en scholen
Henk Withaarlid, contactpersoon activiteitencommissie
Anita Vasselid, contactpersoon scholen.

Hillie Courtz heeft in maart 2010 afscheid genomen van de stichting. We hebben vrij snel een vervangster voor haar gevonden en wel in de persoon van Anita Vasse van het Weteringland. Door deze wijziging binnen het bestuur heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden in de werkzaamheden. Anita is contactpersoon voor de scholen geworden en Elisabeth is de contactpersoon geworden in de Koninginnemarktcommissie.

We vergaderden in 2010 11 keer, wederom bij tourbeurt bij de bestuursleden thuis. Het zijn altijd gezellige vergaderingen, waarin we het niet altijd met elkaar eens zijn, maar altijd besluiten nemen waar we met inachtneming van de omstandigheden op dat moment wel allemaal achter kunnen staan. In breder verband bezocht Ger de vergaderingen van de Hoedt (Hulp Oost Europa Dalfsen Totaal). Ook in 2010 werd de jaarvergadering gehouden, bezocht door 30 belangstellenden. Het is geen verplichting voor de stichting, maar wij als bestuur vinden het belangrijk om zo transparant mogelijk te opereren en het werk zo breed mogelijk uit te dragen en te laten zien wat er met het geld is gebeurd en waar de speerpunten van de stichting liggen.

De stichting heeft al enkele jaren deze website welke beheerd wordt door André Sierink. We zijn heel blij met onze site. Tijdens iedere vergadering hebben we het er met elkaar over wat we kunnen toevoegen aan deze site. We krijgen met enige regelmaat een uitdraai van het aantal bezoekers, het blijkt dat er gemiddeld toch zo'n ruim 50 mensen per maand een kijkje nemen op deze site. Het nut is ons als bestuur dan ook zeer duidelijk. Vragen van bezoekers worden via deze site gesteld en dan moet je vooral denken aan de openingstijden van het depot, welke materialen de stichting kan gebruiken en wanneer de transporten zijn.

Op 13 februari 2010 vond het jaarlijks concert plaats van de stichting, dit maal de beurt aan de Lords Moor Singers uit Heerenveen. Dit gospelkoor heeft sinds enige tijd interactieve programma's. In deze programma's worden de nummers van het koor afgewisseld met samenzang. De activiteiten-commissie had in overleg met dit koor een gevarieerd programma in de Ontmoetingskerk samengesteld. Het publiek kon tijdens het concert aangeven welke nummers gezongen gingen worden. De aanwezige toeschouwers waardeerden dit interactieve concert in hoge mate, maar helaas was het publiek niet in grote getale komen opdagen.

Op 13 april 2010 was de stichting te gast op de zgn. Tafeltjesavond. De gemeente Dalfsen organiseerde deze in samenwerking met het steunpunt vrijwilligerswerk Op de tafeltjesavond konden vrijwilligers vragen stellen aan deskundigen over bijvoorbeeld vergunningen, collectieve verzekeringen, subsidies, arbozaken en belastingen. Ook konden er problemen en knelpunten besproken worden in het werven en behouden van vrijwilligers, pr en communicatie en sponsoring. Uiteindelijk blijkt wel dat de persoonlijke benadering van mensen van groot belang blijft. De stichting prijs zichzelf gelukkig met al die vrijwilligers die met enige regelmaat voor de stichting klaar staan. Dat er veel werk achter de schermen wordt verzet moge duidelijk zijn.

In 2010 heeft het bestuur besloten 1 werkbezoek te brengen aan Beregovo. Normaal gesproken worden er 2 werkbezoeken gehouden, maar op verzoek van Peter Bardos, de voorzitter van de St. Karpaten heeft het bestuur gemeend het najaarswerkbezoek niet te moeten doen plaatsvinden. Peter werd nl. voor de 3e keer vader en kon niet de aandacht besteden aan het werkbezoek wat hij normaal doet. Met het najaarstransport hebben we hem namens de stichting een mooi kraampakket overhandigd.

In het voorjaar (vertrek zaterdag 17 april) zijn Ger en Henny de Zeeuw, Bram Beverwijk (eigenaar van het busje), Mannes en Miny Vasse naar de Oekraïne vertrokken. Fijn dat Mannes bereid is gevonden het tweede gedeelte van deze jaarvergadering een (foto)presentatie te houden van zijn bezoek aan Oekraïne, ook in vergelijking met zijn ervaringen een jaar of 12 gelden toen hij met een groep wielrennners daar is geweest. Heel bijzonder om te merken dat mensen die voor de eerste keer daar naar toe gaan, het soms best wel moeilijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van voedselpakketten, dat zijn iedere keer weer emotionele momenten. De dankbaarheid van de ontvangers en de gesignaleerde armoede maakt het voor de gever lang niet altijd makkelijk. Tijdens het werkbezoek zijn er ook gehoorapparaten meegegaan, groot was de blijdschap toen iemand na het indoen daarvan ineens weer kon horen. De apparaten waren beschikbaar gesteld door de fa. Beter Horen.

Voor wie denkt dat de kosten van dergelijke werkbezoeken betaald worden door de stichting: gelukkig niet. De gemiddelde bijdrage van de deelnemers is ong. 200 euro, welk bedrag als gift overgemaakt kan worden t.g.v. de stichting en daarom door de schenker kan worden aangemerkt als gift voor de belasting. Het is in ieder geval de bedoeling dat er twee bestuursleden meegaan op werkbezoek en verder een chauffeur en een paar vrijwilligers. Mochten er onder u mensen zijn die wel eens een keer mee willen naar Beregovo, aarzelt u niet, u kunt u opgeven bij het secretariaat.

Twee transporten hebben in 2010 plaatsgevonden, eentje in het voorjaar en eentje in het najaar. Met altijd veel energie worden de vrachtwagens van Jos van Rees echt compleet volgestouwd met aangeleverde goederen en kleding. Kleding wat met veel zorg wekelijks wordt uitgezocht door de dames van het kledingdepot. Gestickerd op maat, in plastic zakken verpakt en met zorg nagezien gaat de kleding op transport. Kregen we in voorgaande jaren nog wel kleding die men zelf liever niet meer aan wil hebben aangereikt, daar is nu bijna geen sprake meer van. Heel bijzonder is het dan ook weer om te zien dat het depot naar het inladen van de vrachtauto nagenoeg leeg is en het hele halfjaarlijkse ritueel weer opnieuw begint.

Ook in 2010 hebben we de bloemenactie, waarvan de opbrengst voor de helft was bestemd voor het transport en voor de helft t.g.v. het medisch potje, weer gehouden. We werkten opnieuw vanuit het pand van aannemersbedrijf Heetebrij. Daar staan de bloemen van de fa. Onderdijk uit Dalfsen in stellages opgesteld en van daaruit gaan de vele vrijwilligers op pad met de kleurrijke planten. Altijd met goede zin. De gratis ter beschikking gestelde boodschappentas van de C1000 werd weer verloot onder de 'venters'.

De stichting zoekt steeds nieuwe mogelijkheden van fondsenwerving en probeert zich zo breed mogelijk te etaleren. Via Vechtstede Notarissen werd het zgn. lokale goede doelen boek gepresenteerd, als stichting staan we daarin vermeld. Dat is een gids met goede doelen in het werkgebied van dit notariskantoor, Dalfsen, Hardenberg en Ommen. Met deze informatie krijgt men een goed beeld van de goede doelen in de directe omgeving. De gids ligt op het notariskantoor ter inzage. Voorwaarde voor vermelding in dit boek is wel dat de stichting is aangemerkt door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (Anbi). Dit betekent dat de Belastingdienst erop toeziet dat het doel en de werkzaamheden van de instelling voor tenminste 90% een algemeen belang dienen. Een en ander heeft tot gevolg dat voor de instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten openstaat. Men kan dus dergelijke giften opvoeren als aftrekpost op het belastingformulier.

Ook wordt blijvend gezocht naar artikelen en materialen die in Nederland niet meer gebruikt kunnen of mogen worden, maar waar ze in Oekraïne nog jaren plezier van kunnen hebben. We zijn naar de zgn. derdehands winkel geweest, waar je artikelen kunt krijgen die men in Nederland heeft afgedankt. Deze worden dan meegenomen op werkbezoek of op transport gezet. Vooral naar incontinentie¬materiaal is grote vraag.

Via-via heeft de stichting een paar nog goed werkende wasmachines aangeboden gekregen, ook deze zijn meegegaan naar Beregovo en deze zijn uitgezet in gezinnen die dat echt nodig hebben, maar die daarvoor geen geld hebben. We proberen dan altijd een fotootje te laten maken en deze te overhandigen aan de gever.

Spontaan kreeg de stichting een huwelijkscollecte aangeboden in 2010.

Op verzoek van de St. Karpaten werd in 2010 een start gemaakt met het gereedschappenproject met de aanschaf van een lasapparaat. Het gereedschappenproject houdt in dat er gereedschappen door de St. Karpaten worden aangeschaft of gereedschappen vanuit Nederland worden meegenomen die nog in prima staat zijn. Deze gereedschappen zijn eigendom van de stichting en kunnen door belangstellenden worden gebruikt in Beregovo. Materialen zijn vaak duur om aan te schaffen en soms heb je ze maar even nodig. Dus……. mocht u nog over goed bruikbare materialen beschikken en die niet meer gebruiken: doe er ons voordeel mee!

De activiteitencommissie bestaat uit Gerjan Kleen, Aart den Boer, Henk Withaar, Jannette Massier en Mathilde van der Sluis. Om gezondheidsredenen heeft Tiny Stegerman helaas afscheid moeten nemen van deze commissie. De activiteitencommissie heeft ook in 2010 naast de al genoemde activiteiten (concert- en bloemenactie) ook de jaarlijkse voedselactie gecoördineerd. De jaarlijkse voedselactie bestaat uit het huis-aan-huis collecteren ten behoeve van deze actie. Veelvuldig overleg met o.a. wijkcoördinatoren en Rabobank heeft erin geresulteerd dat de stichting in 2009 met incassomachtigingen is gaan werken. Via een huis-aan-huis door bureau Vrieling verspreid bericht en een melding in de halfjaarlijkse nieuwsbrief (ditmaal in De Marskramer) is deze voor de stichting nieuwe manier van werken onder de aandacht gebracht van de inwoners van Nieuwleusen. Een week nadien zijn de vele collectanten langs de deuren gegaan om de machtigingen weer op te halen. Natuurlijk was de mogelijkheid om contant geld in de bus te doen ook blijven bestaan. Al met al een positief resultaat. De nieuwe manier van werken in 2009 heeft in 2010 zijn vervolg gekregen.

Achter de schermen wordt er ook veel werk verzet door Dick Mulder. In samenspraak met de penningmeester verzorgt hij de betalingen van en aan de stichting en beheert hij het financiële programma.

Soms moeten we als bestuur beslissingen nemen omdat de ervaring heeft geleerd dat we op afstand niet kunnen instemmen met hetgeen zich afspeelt in Beregovo. Zo hebben we gemeend op advies van de St. Karpaten de ondersteuning van de zigeunerschool te moeten stopzetten. Achterliggende redenen zijn uitgebreid besproken met de St. Karpaten. De manier waarop er omgegaan werd met de beschikbaar gestelde middelen kon niet de goedkeuring verdienen van het bestuur. Het voorstel om een minitractor aan te schaffen tbv het maaien van gras om en nabij het ziekenhuis werd ook niet door het bestuur gehonoreerd. Zeer uitgebreid hebben we gesproken over het verzoek van Peter om een eigen kantoorruimte. Peter doet alle administratie in zijn eigen slaapkamer. We hebben er wel eens zitten mailen vanuit Oekraïne en daar wordt je niet vrolijk van. Bijna zittend op het bed geeft hij zijn boodschappen door. Hij heeft in de kerk in Beregovo een kleine ruimte kunnen huren. Uitgebreid hebben we hierover gesproken, we waren van mening dat we gezien de komst van zijn 3e kind niet anders dan konden beslissen dat hij een kleine ruimte op kosten van de stichting zou mogen huren om zijn administratie te doen.

De dames Ganzeboer en Meyer hebben rond Pasen en kerst weer de welbekende workshops gegeven. Als je eens een kijkje neemt op de site kun je zien dat er met veel plezier en inzet wordt gewerkt aan prachtige creaties.

We krijgen al vele jaren financiële ondersteuning van de basisscholen in Nieuwleusen t.g.v. de scholen in Beregovo. Dit jaar hebben we door het vervangen van de schoolborden door digitale schoolborden heel veel 'gewone' schoolborden ontvangen. Die zijn op transport gezet en worden met open armen ontvangen in Beregovo. Van de scholen hebben we in 2010 ook heel veel schoolmeubilair gekregen. Dat wacht in het depot op transport naar Beregovo.

Het depot aan de Meeleweg puilt verder behoorlijk uit van heel veel bedden en kasten die de stichting heeft gekregen uit Veenhuizen. Alle inboedel werd daar vernieuwd en onze stichting heeft daar heel alert op gereageerd. Met 2 vrachtwagens en bijbehorende vrijwilligers is de stichting op een zaterdag richting Veenhuizen vertrokken en heeft de materialen opgestapeld in het depot. Tijdens het voorjaarstransport van 2011 zal dit meegenomen worden.

De Stichting Oekraïne Nieuwleusen was vertegenwoordigd op de eerste Uitmarkt op vrijdag 29 oktober 2010 in De Schakel, georganiseerd door o.a. het Cultuurplatform, Landstede, De Schakel en de SMON. Iedere vereniging of stichting op het gebied van cultuur, sport of maatschappelijke zaken kon zich hier presenteren. De publieke belangstelling was helaas niet zo groot, maar misschien kwam dat omdat het de eerste keer was, dat deze markt werd georganiseerd. Toch hebben we nog voor ruim € 100 aan spulletjes kunnen verkopen, waardoor de kas weer gespekt is. Dank aan de vrijwilligers die hebben meegeholpen.

Ook dit jaar heeft de Zwem- en Poloclub Nieuwleusen de opbrengst van het sponsorzwemmen weer bestemd voor onze stichting. Twaalf kinderen hebben het prachtige bedrag van € 200 bij elkaar gezwommen tijdens de jaarlijkse zwem4daagse. Anneke Sierink en Elisabeth Visscher hebben namens de stichting de cheque in ontvangst genomen. Het geld zal worden besteed aan de aankoop van lesmateriaal voor het gymnasium in Beregovo. O.a. zullen landkaarten worden gekocht, omdat nu nog steeds kaarten worden gebruikt uit de tijd van Lenin en Stalin. Hartelijk dank aan de zwemclub voor de organisatie en aan de twaalf kinderen voor het zwemmen.

Op 7 december jl. heeft de Oranjevereniging Nieuwleusen symbolisch een cheque uitgereikt aan de verenigingen en stichtingen die hun tijdens de Oranjefeesten van 2010 hebben geholpen. Voor onze stichting betekende dit een bedrag van bijna € 1.000,--. En dat voor een middag met 20 vrijwilligers zorgen voor de catering. Dat moeten we volgend jaar weer doen!

In het verzorgingstehuis De Hulstkampen is een vrijwilligster (Gea Blekkenhorst) al jaren bezig met het maken van kaarten en bloemstukjes voor de stichting. Zij verkoopt die daar aan bewoners en onder het personeel. In 2010 heeft dat het mooie bedrag van ong. € 400,00 opgeleverd.

Zo zie je maar dat er achter de schermen veel werk wordt verzet voor de stichting. Veel vrijwilligers en betrokkenen dragen hun steentje bij. Altijd goedgemutst en vol enthousiasme. Waar zouden we als stichting zijn zonder al die vrijwilligers, zoals u. Zonder andere tekort te doen, willen we dit jaar in het bijzonder noemen Groenteboer Jansen uit Nieuwleusen, de welbekende marktkoopman. Zij leveren al jaren wekelijks gratis dozen aan de stichting (bananendozen). Deze worden gebruikt om kleding en artikelen in te pakken.

In december heeft de St. Karpaten op verzoek van de Stichting Oekraïne een actie uitgezet t.b.v. kerst. Er heeft zelfs een stuk van in de plaatselijke krant van Beregovo gestaan. Een groep van ongeveer 20 kinderen en ouders van niet draagkrachtige gezinnen waren daarbij aanwezig, aangedragen door de St. Karpaten. Ze kregen muziek, gedichten, kerstverhalen te horen. Voor de kinderen was er een hele plezierige verrassing in de vorm van een kerstcadeau en een lunch. Samen zongen ze liederen en dansten. Na afloop kregen we van Peter het in Beregovo verschenen krantenbericht daarover.

Op zaterdag 18 december 2010 was de stichting aanwezig op de kerstmarkt op de Grote Markt en omgeving. We hebben daar veel van de tentoongestelde artikelen kunnen verkopen. Vooral de zelfgemaakte voedselpakketten en voederkransen voor de vogels waren weer erg in trek. Ook de Oekraïense artikelen trokken veel belangstelling. Een verkoopopbrengst van ruim 400 Euro geeft, uiteraard na aftrek van gemaakte kosten, weer een mooie aanvulling voor onze kas.

Op de valreep van 2010 kregen we een plezierige verrassing. I.v.m. de opheffing van Stg Sonjaschnick uit Ammerstol per 31 december 2010 heeft de stichting Oekraïne een mooi bedrag overgemaakt gekregen, omdat de doelstelling van onze stichting grotendeels overeenkomt met de doelstelling van de stichting Sonjaschnick. Het nut van een website heeft zich hier dus ook al weer goed bewezen.

Aan het eind van het jaar ontvingen we van Peter Bardos het verzoek om winterschoenen, de praktijk heeft uitgewezen dat m.n. zomerschoenen worden aangeboden en meestal ook nog damesschoenen. Dus heeft u nog goede stevige, dichte schoenen liggen, aarzelt u niet om deze ter beschikking te stellen van de stichting. Dankzij de Stichting ORA hebben we inmiddels een flink aantal schoenen ontvangen.

Aan het eind van mijn betoog nog een kleine opmerking. Werken in de Oekraïne blijft moeilijk. We proberen probleemoplossend te werken en druppelsgewijze het leed van de gemarginaliseerde medemensen daar een beetje te verlichten. We zouden zoveel meer willen doen. We hebben het in Nederland goed, we kunnen alleen maar proberen de mensen daar een beetje van onze rijkdom te geven en het leven wat makkelijker te maken. Fijn dat u ons helpt.

Ankie Mulder, secretaris.