Jaarverslag 2009

Stichting Oekraïne Nieuwleusen.

De bestuurssamenstelling over 2009 is gelijk gebleven aan die van 2008. 7 personen vormen het dagelijks bestuur van de stichting:

Anneke Sierink Voorzitter
Hendrik Jan van Veen Penningmeester
Ger de Zeeuw Lid, contactpersoon St. Karpaten en psychiatrie
Elisabeth Visscher Lid, contactpersoon depot
Henk Withaar Lid, contactpersoon activiteitencommissie
Hillie Courtz Lid, contactpersoon Koninginnemarkt en scholen
Ankie Mulder Secretaris

Het bestuur kwam in 2009 10x bij elkaar, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 14 april, 20 mei, 29 juni, 31 augustus, 21 september, 28 oktober en 2 december. Vergaderingen waarin altijd veel te bespreken is. Het blijft altijd een afweging van belangen. Afwegingen kosten tijd en dus duren de vergaderingen vaak lang. We gaan vaak mee in verzoeken die ons van onze zusterorganisatie, de Stichting Karpaten, vanuit Oekraïne bereiken, immers zij zijn op de hoogte of kunnen zich op de hoogte stellen van de (financiële) situatie ter plekke. Aan welke vragen moet je dan denken? Voedselactie, voorzieningen in en aan het depot, ondersteuning van scholen, ziekenhuis, particulieren en bestuursleden van de stichting, aanschaf Windows XP licentie voor Peter Bardos, de voorzitter van de stichting. Maar, niet altijd wordt ingestemd met de voorstellen. Zo bereikte ons het verzoek van de stichting om een eigen kantoortje in te richten. Peter als voorzitter van de Stichting Karpaten werkt vanuit zijn eigen huis en dit is niet altijd even makkelijk i.v.m. zijn privésituatie. Helaas voor hem zagen we als bestuur geen noodzaak voor de huur van een kantoortje en dientengevolge het dragen van de kosten. Ook het verzoek om vitaminetabletten is door het bestuur afgewezen. Ten tijde van de griepepidemie, die ook -en zelfs nog in ernstiger mate- in Oekraïne heerste, hebben wij na navraag bij de huisartsen in Nederland geleerd dat het weinig zin heeft om vitaminetabletten voor te schrijven. In 2009 is aan enkele bestuursleden van de Stichting Karpaten een bijdrage in de ziektekosten betaald. Voorzitter Peter moest een oogoperatie ondergaan, daarvan heeft de stichting een gedeelte betaald, en Joszi, één van de leden van de stichting, heeft geelzucht gehad en een tijdje in het ziekenhuis verbleven. Hoewel de stichting niet direct individuele hulpverlening voor haar rekening neemt, heeft het bestuur toch gemeend de verzoeken om ondersteuning niet naast zich neer te kunnen leggen. Voor het overige zijn we op zoek gegaan naar sponsoren om dit te bekostigen.

Op 17 januari hebben we als stichting het 20-jarig bestaan van de Stichting Dalfsen Helpt Oost-Europa bijgewoond. Deze stichting is één van de stichtingen die onder de HOEDT vallen, de overkoepelende stichting Hulp Oost Europa Dalfsen Totaal. Alle stichtingen die binnen de gemeente Dalfsen werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening in Oost-Europa zijn hierbij aangesloten.

Aan het begin van het jaar hebben we de donateuractie nieuw leven ingeblazen. De donateuractie is een aantal jaren geleden in het leven geroepen om de structurele kosten van de Stichting Karpaten ook structureel te dekken uit financiële middelen. Deze actie was wat weggeëbd. Met elkaar hebben we een flink aantal adressen aangeschreven en gelukkig heeft dit ook geresulteerd in structurele bijdrages. Het was een intensieve klus en één van de bestuursleden heeft er flink wat uurtjes fietsen opzitten. Het donateurformulier stond al op de site, maar mocht u het een keer willen nalezen of donateur worden.

Op 4 februari 2009 hebben enkele bestuursleden een vergadering bezocht in Berkum van een aantal stichtingen/ organisaties die allen werkzaam zijn in en in de omgeving van Beregovo. We hebben met elkaar gesproken over de manier van werken en de doelstellingen daar achter. Ook hebben we gesproken over de ervaringen in Oekraïne en de manieren waarop we elkaar behulpzaam zouden kunnen en willen zijn.

Op 5 maart 2009 hebben we de jaarvergadering gehouden in het depot. Ongeveer 30 mensen waren hier present. Daar zijn het financiële verslag en jaarverslag van de stichting van 2008 aan belangstellenden voorgelegd en is een film vertoond van de najaarsreis 2007.

Er hebben in 2009 twee werkbezoeken plaatsgevonden, de zogenaamde voorjaarsreis en najaarsreis. Deelnemers voorjaarsreis: Henk Withaar, Elly Hadders en Ger en Henny de Zeeuw, met een door Timmerfabriek Kappert beschikbaar gesteld busje. Deelnemers najaarsreis: Anneke Sierink, Stijn Meijer, Henry Rumpf (chauffeur met bus) en Albertus en Ankie Mulder. Die werkbezoeken behelzen een druk programma, twee dagen heenrijden, je installeren in het scoutinghuis en dan begint het programma. Dat programma wordt grotendeels al voor vertrek vastgelegd en besproken met de voorzitter van de Stichting Karpaten, Peter Bardos. Hij fungeert als gids en tolk tijdens deze bezoeken. Dus ook voor hem zijn deze weken erg intensief. Het weerzien is altijd hartelijk. De band die er is met de commissie daar is groot. De projecten waarvoor we lopende het jaar verzoeken krijgen vanaf de Stichting Karpaten en de voorzitter (Peter Bardos) met betrekking tot situaties waar we hulp kunnen verlenen, worden bezocht en besproken. Zo is bijv. n.a.v. het eerste werkbezoek een rolstoel vanuit Nederland naar een gehandicapte jongen gegaan die nagenoeg niet buiten kwam omdat er geen mogelijkheden waren. Tijdens het najaarswerkbezoek hebben we ook een dag besteed aan het kopen van souvenirs, speciaal uit de Karpaten, die weer in Nederland verkocht kunnen worden op markten. Tijdens ieder werkbezoek staat er ook een gesprek gepland met de CAM, de Oekraïense organisatie waarmee we samenwerken in de begeleiding van de kinderpsychiatrische instelling Chikosh. Deze instelling is in 2003 geopend nadat onze stichting een groot deel van de kosten van de renovatie voor haar rekening heeft genomen. Het is altijd plezierig om te zien hoe de inzet van het personeel voor de inwonende patiëntjes is. Halfjaarlijks krijgt deze organisatie onder¬steuning van onze stichting. Tijdens de werkbezoeken lopen we mee met de maandelijkse voedselactie in Beregovo.

Op 14 maart heeft de activiteitencommissie het jaarlijkse concert georganiseerd. Dit jaar was het het Chr. Mannenkoor Asaf dat medewerking verleende aan een welgeslaagde avond, samen met kinderkoor De Nachtegaaltjes o.l.v. Carla Aalbers. Het concert heeft plaatsgevonden in de Geref. Vrijgemaakte Kerk, de Voorhof. Als nieuw initiatief is voorafgaande aan het concert een dvd gedraaid van het werk van de stichting.

Begin van het jaar 2009 heeft de activiteitencommissie afscheid genomen van Jannie Dons-Brinkman. Jannie heeft zich vele jaren ingezet voor het werk van de Stichting Oekraïne. De activiteitencommissie heeft gezocht naar nieuwe bemensing. Inmiddels is de groep weer compleet en kunnen we melden dat deze bestaat uit Gerjan Kleen, Aad den Boer, Henk Withaar, Tiny Stegeman, Jannette Massier en Mathilde v.d. Sluis.

Werken vanuit het depot aan de Meeleweg 1 is gelukkig nog steeds plezierig. Onder de altijd bezielende leiding van Stien Bosman als depothoudster is daar ook in 2009 heel veel werk verzet. En niet alleen ten aanzien van de kledingtransporten, maar ook de voorbereidingen voor de markten en andere activiteiten van de stichting. Lopende het jaar is het terrein rondom het depot door een aantal vrijwilligers opnieuw verhard zodat de ingang van het depot iets makkelijker bereikbaar is.

Op zaterdag 18 april en maandag 20 april heeft de activiteitencommissie de jaarlijkse bloemenactie gehouden. De bloemen van de stichting vinden ieder jaar gretig aftrek, zo ook in 2009. Al is het ieder jaar weer moeilijk schatten welke kleur bloemen dat jaar in trek zal zijn. We hadden mooi weer om de bloemen te verkopen, dus het resultaat was prima te noemen.

Voorafgaande aan de bloemenactie is de halfjaarlijkse nieuwsbrief verspreid. Deze nieuwsbrief werd altijd gemaakt door Jannie Pekkeriet. Jannie heeft samen met haar Arie jaren in Nieuwleusen gewoond en heeft het werk van de stichting altijd een warm hart toegedragen. Helaas is Jannie in 2009 ten gevolge van een ongeval in Frankrijk overleden. Wij denken met respect terug aan hetgeen zij met liefde voor de stichting en dus de inwoners van Beregovo heeft gedaan, ook na haar verhuizing naar Heino. Arie heeft aangegeven haar werkzaamheden voor de stichting te willen voortzetten. De tweede nieuwsbrief van 2009 is geplaatst in De Marskramer, voor de financiële afwikkeling van plaatsing van deze advertentie vonden we onze vaste sponsoren weer bereid.

De Zwemclub heeft ook in 2009 weer voor de stichting een sponsoractie georganiseerd tijdens de zwemvierdaagse. Er was zelfs een ernstig ziek deelneemstertje dat een bedrag van € 150,00 bij elkaar heeft gezwommen. Namens de stichting heeft zij een kleine attentie ontvangen. Aan het eind van deze zwemvierdaagse krijgen alle deelnemende kinderen van de stichting altijd een zakje met lekkers uitgereikt door enkele bestuursleden. Kinderen voor kinderen noemen we deze actie. De opbrengst is dan ook bestemd voor activiteiten die ten goede komen aan kinderen. Zo zijn er tafeltennisbadges gekocht voor een tafeltennisvereniging voor gehandicapten en handballen voor de handbalvereniging.

Dit jaar hebben de scholen de collecteopbrengst van de openingsdienst in september bestemd voor de stichting Oekraïne. Daarnaast bestemmen alle scholen in Nieuwleusen bijna structureel geld aan de stichting, zo ook in 2009. In overleg met de scholen in Beregovo wordt daar jaarlijks een passende bestemming voor gezocht, variërend van cd-speler tot handenarbeidmateriaal.

De gemeente Dalfsen heeft voor alle vrijwilligers, die bij een stichting of vereniging in de gemeente Dalfsen werkzaam zijn, per 1 januari 2009 een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheids¬verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. De gemeente Dalfsen ziet het vrijwilligerswerk als een belangrijke pijler om voorzieningen in stand te houden, waardoor de inwoners elkaar kunnen ontmoeten én kunnen deelnemen aan een grote diversiteit van activiteiten.

De gemeente Dalfsen heeft in 2009 ook het zgn. millenniumplatform opgericht. De gemeente is van mening dat de individuele bijdrage die iedere burger kan leveren van groot belang is voor het behalen van de door de gemeente gestelde millenniumdoelen voor 2015. Gestelde millenniumdoelen zijn: extreme armoede en honger uitbannen, mannen en vrouwen dezelfde rechten, alle kinderen naar school, afnemen kindersterfte, minder vrouwen die sterven door zwangerschap, stoppen verspreiding ziektes, meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu en meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp). Alle lokale ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en andere geïnteresseerden nemen deel aan dit platform. Via de HOEDT is ook de Stichting Oekraïne hierin vertegenwoordigd.

In september is voor de 10e keer door een groep enthousiaste vrijwilligers de zgn. Koninginnemarkt gehouden. Een geweldige markt, met veel regionale aanloop. De vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet door de overhandiging van een mand met artikelen uit Oekraïne. De helft van de opbrengst van de markt is bestemd voor de Stichting Oekraïne. Zij besteden het geld aan transportkosten voor het vervoer van kleding en goederen naar Oekraïne. De andere helft is bestemd voor de Stichting Kinderhulp Beregszasz. Deze stichting maakt het ieder jaar mogelijk, dat kinderen uit Oekraïne in Nederland hun vakantie kunnen doorbrengen.

Het bijhouden van de website is voor het bestuur een continue punt van aandacht. Iedere vergadering staat dit op de agenda, een website moet naar de mening van het bestuur wel up-to-date zijn en blijven. Andre Sierink ‘beheert’ de website van de stichting al een geruim aantal jaren. Een attentie is dan ook zeker op z’n plaats.

Activiteitencommissie en bestuur hebben gezamenlijk de gedachten laten gaan over een andere manier van opzet van de voedselactie. De jaarlijkse voedselactie bestaat uit het huis-aan-huis collecteren ten behoeve van deze actie. Veelvuldig overleg met o.a. wijkcoördinatoren en Rabobank heeft erin geresulteerd dat de stichting in 2009 met incassomachtigingen is gaan werken. Via een huis-aan-huis door bureau Vrieling verspreid bericht en een melding in de halfjaarlijkse nieuwsbrief (ditmaal in De Marskramer) is deze voor de stichting nieuwe manier van werken onder de aandacht gebracht van de inwoners van Nieuwleusen. Een week nadien zijn de vele collectanten langs de deuren gegaan om de machtigingen weer op te halen. Natuurlijk was de mogelijkheid om contant geld in de bus te doen ook blijven bestaan. Al met al een positief resultaat. De nieuwe manier van werken zal zeker herhaald worden.

In 2009 zijn ook weer twee transporten naar Beregovo vertrokken. Altijd weer een happening. Het inladen met een grote groep vrijwilligers en afwachten of het ‘ongeschonden’ de grens overkomt en uitgeladen wordt op de plaats van bestemming zonder dat de douane problemen oplevert. Omdat de scholen in Nederland allemaal overgaan op digitale schoolborden, krijgt de stichting met enige regelmaat schoolborden overhandigd. Dit jaar zijn er heel veel getransporteerd naar Beregovo. Daar zijn ze er erg blij mee omdat ze soms schrijven op geverfde wanden. In 2009 hebben we onverwachts controle gehad van de Inspectie. Deze kwam op verzoek van de douane in Oekraïne in Nederland bij de stichting controleren of datgene wat er op papier is uitgegaan, ook daadwerkelijk was binnengekomen in Oekraïne. Gelukkig correspondeerden de in- en uitgaande papieren met elkaar.

Geke Ganzeboer en Hennie Meijer hebben in 2009 opnieuw de opbrengst van hun workshops bestemd voor het medische potje van de Stichting Oekraïne. Lopende het jaar zijn de dames druk met het verzamelen van ideeën en de daadwerkelijke uitwerking van deze zeer gewilde workshops. Tijdens het werkbezoek in de herfst is een passende bestemming in de medische sfeer gezocht voor deze opbrengst. In 2009 gerealiseerd: betegelen van de TBC-ruimte, dragen kosten behandeling syfillispatienten, aanschaf medische instrumenten en/of medicijnen, aanschaf voedselpakketten voor gehandicapten.

Achter de schermen wordt blijvend gezocht naar mogelijkheden van geldwerving. Zo kunnen genoemd worden de aanvraag stimuleringssubsidie provincie vrijwilligersorganisaties 2010 van de provincie, bezien van mogelijkheden advertenties via de website, rotary, activiteiten tijdens Oranjefeesten, collecterooster kerken. Ook wordt achter de schermen gezocht naar mogelijkheden van het betrekken van mensen bij het werk van de stichting en de bewustwording dienaangaande.. Zo is bijv. het verzoek gekomen om tennisballen. Ballen die nog prima gebruikt kunnen worden voor balspelen, maar in Nederland afgeschreven zijn als wedstrijdbal. Dit gaan we oppakken.

De stichting Oekraïne Nieuwleusen is ANBI goedgekeurd. Dit betekent, dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Per 1 januari 2010 zijn de voorwaarden voor de Algemeen Nut Beogende Instellingen gewijzigd. De stichting heeft met het ondertekenen van het toegezonden wijzigingsformulier aangegeven dat zij ook vanaf 1 januari 2010 blijft voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Nieuwe voorwaarden: de instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. En de instelling en de daarbij behorende personen mogen de afgelopen vier jaar niet zijn veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld.

Het platform Nederland-Oekraine bestond in 2009 15 jaar. Dit platform doet alle mogelijke moeite om alle humanitaire Oekrainestichtingen in Nederland in beeld te brengen en te stroomlijnen. Er wordt gewerkt aan de inrichting van een centraal informatiecentrum in Nederland, van waaruit contacten onderhouden worden met het NCDO, het ministerie en de ambassades. Het bestuur van de Stichting Oekraïne Nieuwleusen heeft (gezien de hoge financiële bijdrage) besloten niet actief deel te nemen aan dit overleg, maar zich aan te melden als agendalid.

In het bovenstaande (beknopte) jaarverslag van de Stichting Oekraïne is in korte zinnen heel veel werk genoemd. Werk dat door evenzoveel vrijwilligers wordt verzet. Een stichting kan niet zonder vrijwilligers, daarom alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor alles wat u voor en met de stichting heeft gedaan. Werk waarvan de bittere noodzaak helaas nog steeds aanwezig is. De schrijnende situaties die je tegenkomt tijdens de werkbezoeken van vooral kinderen en ouderen maken je daarvan bewust. Er treden verbeteringen op in Oekraïne, maar helaas gaan de arme mensen hierin niet mee.

Mogen wij op uw steun blijven rekenen?

Ankie Mulder,
secretaris.