Jaarverslag 2006


Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Oekraïne Nieuwleusen c.a. over het jaar 2006. In vogelvlucht neem ik met u het jaar door.
De eerste bezigheid van de stichting in 2006 was de actie die door de activiteitencommissie was opgezet bij sportcentrum Helios. Onder enthousiaste leiding van de medewerkers van Helios konden mensen tegen geringe kosten proeflessen nemen. De opbrengst hiervan kwam ten goede van de stichting. Wanneer zich gedurende die week nieuwe leden meldden dan ging het inschrijfgeld ook naar de stichting. Leden van de activiteitencommissie als ook leden van het bestuur waren gedurende de openingstijden van Helios zo veel mogelijk aanwezig op de stand die daar was opgebouwd om sporters iets te vertellen over het werk van de stichting en de eerder gemaakte video werd bijna continue getoond.
Op 20 januari 2006 is een feestje ter gelegenheid van het officiële 10-jarige bestaan van de stichting gevierd in het depot. Op 21 december 2005 bestond de stichting precies 10 jaar. Zeker een felicitatie waard, welke door ongeveer 100 mensen werd benut. Hoogtepunt van deze viering was de aanwezig­heid van drie personen van de Stichting Karpaten uit Beregovo, Peter, Judith, Guyri. Zij waren op uitnodiging van de stichting een week te gast bij de fam. Van der Molen aan het Zandspeur.
Gedurende deze week hebben ze veel dingen gehoord, gezien en ervaren in het dorp Nieuwleusen en Nederland. Zo hebben ze een bezoek gebracht aan De Zaaier en De Wegwijzer en het Meander College in Zwolle, waarvan leerlingen een briefwisseling hebben met de leerlingen van een school in Beregovo. Verder is men o.a. naar Den Haag en Scheveningen geweest, het grammofoonmuseum, de Orchideeënhoeve en heeft men ook een bezoek gebracht aan de burgemeester. In diezelfde week is er op zondag in de kerken gecollecteerd voor het werk van de stichting. De leden van de zuster­organisatie in Beregovo waren verspreid in het dorp aanwezig in de kerken en hebben de inwoners van Nieuwleusen persoonlijk bedankt voor hetgeen ze geven voor de medeburgers in Beregovo.
De Nederlands Gereformeerde Kerk in Dalfsen heeft de Stichting Oekraïne Nieuwleusen spontaan benaderd met de mededeling dat men voornemens was de opbrengst van hun jaarlijkse compostactie (die gehouden wordt in Dalfsen) te bestemmen voor de stichting in Nieuwleusen. Het geld heeft later in het jaar een bestemming gevonden in de aanschaf van operatiemateriaal in het algemeen ziekenhuis van Beregovo. Tijdens het werkbezoek in oktober heeft het ziekenhuis de stichting een bedankbrief meegegeven voor de kerk in Dalfsen.
De voorzitter van de stichting, Anneke Sierink, heeft tijdens een raadsvergadering van de gemeente Dalfsen ingesproken om de gemeente te bewegen de stichting financieel te ondersteunen voor het werk voor de minderbedeelden in Beregovo. Helaas zonder resultaat.
Ook heeft de stichting met enige menskracht een bescheiden bijdrage geleverd aan de actie "Zaai-goed voor voedsel" die de overkoepelende hulporganisatie HOEDT in de gehele gemeente Dalfsen heeft gehouden. De opbrengst van deze actie is door het gemeentebestuur verdubbeld.
De opbrengst van de workshops die jaarlijks met Pasen en Kerst door de dames Meijer en Ganzeboer wordt gehouden is gedeeltelijk ten goede gekomen aan de operatie van een meisje van ongeveer 10 jaar, de problemen had met de urineleiders. Verder zijn er voor dat geld en het geld van de Zwemclub tijdens het werkbezoek in oktober diverse dingen gekocht voor het ziekenhuis (baby­weeg­schaal, gips, medicijnen, bloeddrukmeters etc.)
Het concert dat de activiteitencommissie georganiseerd had in HCR De Viersprong was helaas geen succes. Er kwamen maar enkele mensen af op het shantykoor De Pompedours uit Heino. In tegenstelling daarmee was de bloemenactie in april wel een groot succes. Wederom vanaf Heetebrij aan de Meeleweg vertrokken veel vrijwilligers die gemobiliseerd waren door de activiteitencommissie met prachtige voorjaarsbloemen.
Vlak voorafgaande aan deze huis-aan-huis verkoop heeft het bestuur de halfjaarlijkse nieuwsbrief verspreid onder de inwoners van Nieuwleusen. De tweede halfjaarlijkse nieuwsbrief is wederom opgenomen in De Marskramer, vlak voor de collecte voor de voedselactie.
Rode draad in 2006 was in de maandelijkse vergaderingen van het bestuur altijd het depot in Beregovo. Het depot huist namelijk in een kelder van een school en dit depot moest -van hogerhand- gesloten worden. Vanuit Nederland hebben we dit nog geprobeerd te voorkomen, maar helaas, dit is in november bewaarheid geworden. Het transport dat in december heeft plaatsgevonden is dan ook geleegd in een andere tijdelijke opslagruimte.
Er hebben het afgelopen jaar twee transporten plaatsgevonden. Een in april en een in december. De laatste verliep niet geheel zonder problemen. De transportondernemer gaf op het allerlaatste moment aan niet in de gelegenheid te zijn het transport voor zijn rekening te kunnen nemen in verband met het feit dat hij niet over een chauffeur beschikte. Daarom moest op een later tijdstip uitgeweken worden naar een ander (en duurder) transport. Helaas, maar het depot moest geleegd worden en in Beregovo zaten ze te wachten op de winter­kleding.
Gelukkig is er een goede plaats gevonden voor de aan de stichting overhandigde drukpers en het belichtingsapparaat, dit is nl. geplaatst in een school in Beregovo.
In 2006 zijn er twee werkbezoeken afgelegd in Beregovo, in het voor- en in het najaar. Telkens minimaal twee bestuursleden ondernemen met enkele vrijwilligers (die in het verleden al eens hebben aangegeven graag een keer mee te willen naar Beregovo) de lange reis van ruim 1700 km. Voor diegenen die voor het eerst gaan is dat een enerverende en indrukwekkende reis. Een druk programma. Veel wordt er besproken met de bestuursleden van de zusterorganisatie. Veel bezoeken worden gebracht aan gezinnen en er wordt meegelopen met de voedselactie. Ook Chikosh, de psychiatrische instelling die in het verleden is opgeknapt met geld van de stichting, wordt bezocht en voorzien van materialen. En tijdens ieder werkbezoek wordt weer duidelijk, het werk moet doorgaan.
De bemensing van het wekelijks op dinsdag geopende kledingdepot aan de Meeleweg is een goed gestructureerde, de familie Bosman heeft hier de handen vol aan. Met de vele vrijwilligers maken zij deze bijeenkomsten tot plezierige, evenals het laden van de vracht­wagens.
In maart heeft basisschool Het Kompas een project gewijd aan het werk van de stichting. Het geld dat dit heeft opgebracht is (naast de kerstcollecte van diezelfde school) bestemd voor het opknappen van ene ruimte voor bibliotheek en computerruimte voor de school in Halabor, een nabijgelegen plaatsje. De Meeleschool heeft toegezegd twee keer per jaar een deel van de opbrengst van de zendings­collecte aan de stichting over te maken. En de Zaaier en De Wegwijzer zijn de scholen in Beregovo blijven ondersteunen.
Op 18 mei heeft de jaarvergadering plaatsgevonden, ditmaal voor het eerst in het depot. Het ver­zor­gingstehuis De Hulstkampen was in verband met verbouwing niet beschikbaar.
De Zwemclub heeft de jaarlijkse sponsoractie weer bestemd voor de Stichting Oekraïne. Dit bedrag is bestemd voor het kinderziekenhuis. Het bestuur heeft er in 2006 op meerdere wijzen geprobeerd geld in te zamelen via andere kanalen. Zo heeft de stichting zich gepresenteerd bij de Fietsclub die in 2007 het 30-jarig bestaan viert en dit wil vieren met een monsterfietstocht. De plannen daartoe worden uitgewerkt. Ook heeft men zich in 2006 actief aangemeld bij de bazaarcommissie van de kerk in Grijpskerke. Nadat hier een bepaalde selectie heeft plaatsgevonden kregen we het positieve bericht dat wij in 2007 de opbrengst van de in augustus te houden markt tegemoet kunnen zien. Tijdens het werkbezoek in oktober is pijnlijk duidelijk geworden dat het ziekenhuis in Beregovo nog erg veel hulp kan gebruiken en het bestuur heeft dan ook besloten dat de opbrengsten van deze beide activiteiten bestemd worden voor dat ziekenhuis. Heel veel operaties en onderzoeken zijn wel noodzakelijk, maar kunnen niet worden uitgevoerd omdat er doodgewoon geen geld voor is.
Op zaterdag 16 september is de Koninginnemarkt gehouden. Een enthousiaste groep vrijwilligers uit Nieuwleusen organiseert deze (steeds groter wordende) jaarlijks terugkerende markt waarvan de helft van de opbrengst bestemd is voor de Stichting Oekraïne.
De jaarlijkse collecte voor de voedselactie vond plaats van 15 t/m 21 oktober 2006, een week voor de herfstvakantie. Wederom een prachtig resultaat waar via de activiteitencommissie veel vrijwilligers voor ingeschakeld waren. Onder de bezielende leiding van Stien Bosman heeft er ook in 2006 weer een groep vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om te kunnen staan op de kerstmarkt bij De Lichtmis. De opbrengst hebben ze bestemd voor de stichting.
Zoals bij elke vereniging het geval schijnt te zijn is het ook bij ons moeilijk vacatures in het bestuur en binnen de wijken op te vullen. In 2006 zijn we bij veel mensen langs geweest om te vragen of ze een functie binnen het bestuur op zich zouden willen nemen. Dat was moeilijk, maar op de valreep hebben we in 2006 gelukkig toch een nieuw bestuurslid voor de stichting gevonden. Henk Withaar, al eerder secretaris van de stichting is opnieuw benaderd met de vraag of hij zitting zou willen nemen in het stichtingsbestuur. En hij heeft daar positief op geantwoord. Gelukkig kregen we eind 2006 nog net een berichtje dat men in Beregovo een nieuw depot heeft gevonden. Ook in het centrum van het dorp, slechts enkele honderden meters verwijderd van het oude depot. Wel moet hier nog links en rechts wat aan opgeknapt worden, nadere info volgt.
Dit was in -zoals ik al zei- in vogelvlucht het jaar 2006 van de Stichting Oekraïne Nieuwleusen. Rest mij alle vrijwilligers mede dankzij wie al die werkzaamheden konden worden verricht heel hartelijk te bedanken voor de vele uurtjes vrije tijd die ze gegeven hebben voor de medemens in Beregovo. Zonder u kan de stichting niet werken!

Ankie Mulder,
Secretaris, februari 2007.