Jaarverslag 2011 Stichting Oekraïne Nieuwleusen

Jaarverslag 2011 Stichting Oekraïne Nieuwleusen.

Is het inderdaad al weer een jaar geleden dat ik het jaarverslag 2010 gemaakt heb? Ja, inderdaad, het is al weer een jaar geleden. Een jaar waarin weer veel gebeurd is en veel dingen de revue zijn gepasseerd. Leuke dingen en minder leuke dingen. In ieders leven, maar ook bij verenigingen en stichtingen.

Wat heeft de Stichting Oekraïne Nieuwleusen in 2011 allemaal gedaan?
Een opsomming:

2010 sloot ik af met de opheffing van de Stichting Sonjaschnick uit Ammerstol en de toezegging van het restantgeld van deze stichting, die op de site had gelezen dat wij soortgelijk werk in Oekraïne verrichten als dat zij voorstonden. Dit bedrag is ontvangen. Als bestuur hebben wij gemeend dit te moeten besteden aan de herstelwerkzaamheden aan het dak van het depot. Het depot in Beregovo Oekraïne heeft men in bruikleen van de kerk. Het zijn een soort grote garageboxen, afsluitbaar met een hekwerk en gelegen in het centrum naast de kerk. Niet precies bekend is tot hoelang dit gebruikt kan blijven worden. Het was de bedoeling het geld beschikbaar te stellen aan het (dak)herstel van dit depot. Het bestuur heeft echter voorlopig afgezien van reparatie omdat er een bestuurswisseling in de kerk gaat plaatsvinden. We willen eerst meer zekerheid over de vraag hoe lang we als stichting gebruik kunnen blijven maken van dit depot. Daarnaast was het verzoek gekomen een extra gedeelte erbij te mogen gebruiken. Na heel wat heen en weer gemail is toch besloten af te zien van de in onze ogen te kostbare herstelwerkzaamheden tot er meer duidelijkheid komt over het al dan niet blijven gebruiken van dit depot. Wel is in 2011 toestemming gegeven voor verharding van een gedeelte van de toegangsweg (er zat een hele grote kuil in de weg die van overheidswege maar niet gerepareerd werd en die veel hinder opleverde).

In verband met de gezinsuitbreiding in 2009 bij Peter en Viktoria Bardos zag Peter zich genoodzaakt voor zijn kantoor een andere ruimte te zoeken dan bij hem thuis. Die heeft hij gevonden in het centrum van Beregovo. Maandelijks betaalt de stichting een bedrag voor de huur van dit kantoor. Alvorens hiermee in te stemmen is er over en weer veel gemaild en gesproken. Voor het bestuur is het betalen van huur van een kantoor niet een eerste insteek, maar we zagen ook de noodzaak wel in om uit te wijken naar een andere ruimte in verband de behuizing van de fam. Bardos. We hebben Peter, gelet op de kosten, gevraagd uit te zien naar een andere locatie maar hebben wel de toezegging gedaan de kosten voor de huur van het huidige kantoor tot uiterlijk eind 2012 voor rekening van de stichting te nemen.

De druk vanuit Beregovo op Peter Bardos is groot. Overal op straat wordt hij aangeklampt en wordt gevraagd naar ondersteuning. Die keren tijdens het werkbezoek dat wij met hem meelopen wordt hij ook bijna constant gebeld. In de brievenbus bij het depot zitten dagelijks verzoeken om ondersteuning. Dat deze druk soms bijna te groot is blijkt uit zijn mails. Wij hebben als bestuur dan ook al meerdere keren aangestuurd op extra menskracht binnen hun bestuur. Hier wordt aan gewerkt. De brievenbusaanvragen hebben we met eigen ogen gezien; ze worden gelezen, de hulpaanvrager wordt bezocht, zo mogelijk wordt actie ondernomen. We ervaren dat Peter behoed- en zorgzaam met deze aanvragen omgaat en probeert daar waar mogelijk daaraan gehoor te geven, veelal in overleg met het bestuur van de Stichting Oekraïne Nieuwleusen.

Als het even kan reageren we als bestuur positief op verzoeken die wij ontvangen van de Stichting Karpaten, de zusterorganisatie in Oekraïne waarvan Peter dus voorzitter is. Die verzoeken zijn divers: wasmachine, kasten, bedden, gereedschappen, vloerkleden en natuurlijk kleding en voedsel. Vooral de twee laatstgenoemden zijn de eerste insteek voor ons als stichting. De kleding vormt de basis van de halfjaarlijkse transporten naar Beregovo. De wekelijkse inname en sortering van kleding in het depot aan de Meeleweg is vaak een gezellige ochtend door de volgens rooster werkende dames in het depot. Je staat er versteld van hoeveel er wordt gebracht. In een halfjaar tijd is het ook daadwerkelijk weer nodig een transport te organiseren, want anders is er bijna niet meer te werken in het depot. In 2011 zijn er opnieuw twee transporten geweest, in april en november. In het eerste transport zijn heel veel winterschoenen meegegaan, ook een verzoek dat de stichting gekregen heeft vanuit Beregovo. Dankzij ORA konden we aan dit verzoek voldoen.

Als stichting krijgen we veel materialen aangeboden: via Sporthal de Schakel zijn bijvoorbeeld 6 wandrekken en 14 banken en heel veel ballen naar Beregovo getransporteerd. Vorig jaar werd ook een aantal naaimachines aangeboden. We hebben iemand gevonden die deze voor de stichting nakijkt alvorens ze op transport worden gezet. Helaas hebben we nog geen vervanging kunnen vinden voor Roelof Stolte die de aangeboden fietsen nakijkt alvorens deze naar Beregovo worden afgestuurd (Inmiddels hebben wij begin 2012 Henk de Weerd en Henk Vasse bereid gevonden dit werk over te nemen). Via het Agnietencollege kregen we weer een aantal schoolborden. Door de vervanging van de huidige schoolborden door digitale waren deze overbodig geworden en naar Beregovo gebracht door de stichting. Met enige regelmaat worden ook computers verscheept naar o.a. het ziekenhuis, daar is een grote vraag naar computers.

Op 11 februari 2011 heeft het jaarlijkse concert plaatsgevonden in de Maranatha-kerk, het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor was bereid gevonden een avond te verzorgen. De opkomst viel wat tegen. De activiteitencommissie heeft dan ook aangegeven dit jaarlijks terugkerend gebeuren nog eens goed onder de loep te willen nemen, want de baten moeten natuurlijk wel meer dan de kosten zijn.

De jaarvergadering op woensdag 2 maart 2011 werd gelukkig wel goed bezocht, veel vrijwilligers waren aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie en hapje en drankje hebben we het jaar 2010 doorgenomen. Ook het financiële verslag werd nog eens toegelicht door Hendrik Jan. De kascontrole over 2010 heeft plaatsgevonden door Dick Zondervan en Harman van den Berg. Een jaarvergadering is geen verplichting voor de stichting, maar als bestuur proberen we zo transparant mogelijk te zijn op het gebied van onze werkzaamheden, dus stellen we onze vrijwilligers en belangstellenden in de gelegenheid om jaarlijks een kijkje achter de schermen te nemen. Mannes Vasse was bereid gevonden zijn ervaringen met het land te delen met de aanwezigen mede aan de hand van de tijdens het werkbezoek in 2010 door hem gemaakte foto's. Hij was in 2010 voor de tweede keer mee geweest en constateerde veel veranderingen, maar ook de noodzaak om dit werk te blijven doen.

Namens het bestuur is in 2011 de jaarvergadering van de Stichting Dalfsen Helpt Oost Europa bezocht (afscheid voorzitter Piet Minnema en komst nieuwe voorzitter Jan Maters). Deze stichting opereert in Dalfsen en zit samen met onze stichting en nog een zestal andere stichtingen in Stichting HOEDT. (Hulp Oost Europa Dalfsen Totaal). De HOEDT kwam ook in 2011 twee keer bijeen, Ger de Zeeuw (penningmeester van de HOEDT) heeft deze vergaderingen namens onze stichting bezocht. Hier worden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot het werk in Oost-Europa.

Vergaderingen: Het bestuur vergaderde 24 januari, 14 februari, 28 maart, 26 april, 30 mei, 14 juli, 19 september, 18 oktober, 14 november, 14 december, dus 10x in 2011. Tussendoor heeft het bestuur regelmatig contact met elkaar, veelal via de mail. Er hebben geen bestuurswisselingen plaats gevonden.

Ook in 2011 heeft de stichting weer twee keer een nieuwsbrief verspreid onder de inwoners van Nieuwleusen en omgeving. De nieuwsbrieven worden door het bestuur gemaakt. De voorjaarsnieuwsbrief wordt op een A-4 verspreid via verspreidingsbureau Vrieling, De nadruk van deze nieuwsbrief lag in 2011 op de bloemenactie op 16 en 19 april. Deze nieuwsbrief is door Arie Pekkeriet gecoördineerd en in vorm gegoten. De tweede nieuwsbrief is weer (mede dank zij enkele trouwe sponsors) geplaatst in De Marskramer, het nieuwsblad voor Nieuwleusen en omgeving, vlak voor de jaarlijkse voedselactie. De voedselactie werd gehouden van 24 tot en met 29 oktober. Beide acties worden op touw gezet door de activiteitencommissie. Het werken met machtigingskaarten bij de voedselactie is de afgelopen jaren goed bevallen, dus dat wordt voortgezet. Het aantal ingeleverde machtigingskaarten blijft gelijk aan voorgaande jaren, maar de bedragen waren iets hoger in 2011. In de eerste nieuwsbrief is een artikel opgenomen geweest van bericht in het plaatselijke blad van Beregovo over de kerstactie die de stichting heeft bekostigd. Een grote groep kinderen heeft een kerstviering aangeboden gekregen met natuurlijk drinken en wat lekkers. Zo proberen we de inwoners een kleine blik te geven in het werk van de stichting.

De activiteitencommissie heeft in 2011 een nieuw lid gevonden in de persoon van Gerard Vasse. Deze commissie bestaat uit: Jannette Massier, Gerjan Kleen, Mathilde van der Sluis, Aart den Boer, Henk Withaar en dus Gerard Vasse. Afscheid is genomen van Tiny Stegerman, die om gezondheidsredenen moest afhaken.

Een ander belangrijk medium voor de stichting is de website. De site www.stichtingoekraine.nl wordt met regelmaat bezocht. Als bestuur krijgen we maandelijks een lijst met aantallen en gemiddeld maken er toch zo'n 60-80 mensen gebruik van de mogelijkheid om iets te weten te komen van de stichting. We kunnen ook zien hoe de mensen terecht komen op de site. Zo is bijvoorbeeld in december onder de zoeker 'kerstbakjes maken' een hoger aantal bezoekers geweest op de site. Zo blijkt maar weer dat de dames Ganzeboer en Meijer daar veel succes mee hebben. André Sierink houdt de site van de stichting bij. 'Website' is een vast agendapunt op de vergaderingen van het bestuur, eventuele wijzigingen en aanvullingen op de site worden daarbij besproken.

Gewerkt wordt aan een nieuwe folder van de stichting; een update is noodzakelijk.

De stichting heeft in 2011 veel (grote) artikelen aangeboden gekregen. Dat varieert van bedden, onderzoekstafel tot een elektronisch orgel. Meestal worden dergelijke aanbiedingen eerst met Peter Bardos kortgesloten. Hij bepaalt dus of men in Beregovo iets kan gebruiken en waar dit naar toe gaat. De gevangenis in Veenhuizen ging over tot aanschaf van een compleet nieuwe inrichting en de Stichting Oekraïne heeft de 'oude' materialen gekregen. Helaas heeft de tweede zending –ondanks eerdere toezegging- ons niet bereikt omdat in verband met bezuinigingen Veenhuizen de oude materialen toch zelf wilde houden. Als bestuur hadden we al besloten tot een extra transport om het depot niet al te vol te laten zijn en alles in een keer af te sturen. Jammer. Van de basisschool De Wegwijzer en van een school uit Hardenberg zijn veel tafels en stoelen gehaald. In Beregovo waren ze er blij mee. Zo blij, dat de kinderen en de leerkrachten deze lopend hebben opgehaald uit het depot in Beregovo. Het plaatselijke bedrijfsleven is gelukkig altijd bereid vrachtauto's beschikbaar te stellen voor het transport van de scholen naar het depot. Houthandel Wobben en Autoschadebedrijf Meijer zijn we dan ook erkentelijk hiervoor. Met een busje van laatstgenoemd bedrijf is de stichting naar Duiven geweest om materialen te halen en met de vrachtauto van Wobben hebben wij de materialen uit Hardenberg gehaald.

Zonder een heleboel vrijwilligers te kort te doen, in het jaarverslag van 2011 een speciaal woord van dank aan Jan Schuurman. Hij verzet bergen voor de stichting. In het depot verricht hij alle hand- en spandiensten, je kunt hem niet bellen of hij is er al, om iets te reparen, te verplaatsen, klaar te zetten, te halen of te regelen..

Via-via heeft de stichting 10 voetbaltafels gekocht en uitgezet in Beregovo. Een stukje promotiemateriaal dat in Nederland niet mocht worden verkocht, maar wel uitgezet mocht worden in het buitenland. De kerken en scholen in Beregovo waren hier erg tevreden mee.

De basisscholen De Zaaier en De Wegwijzer geven jaarlijks een bedrag voor ondersteuning van scholen in Beregovo en omgeving. Omdat School Nr. 4 graag de toiletten wilde vernieuwen voordat de winter inzette, heeft de stichting de bijdrage aan deze school voorgefinancierd.

Twee werkbezoeken hebben plaatsgevonden in 2011. Van 7 tot en met 14 mei zijn Jan Schuurman, Klaas Compagner, Elisabeth Visscher, Anneke Sierink en Stien Bosman met het busje van Jan Schuurman vertrokken naar Oekraïne. En van 8 tot en met 15 oktober zijn Jannette Massier, Ger de Zeeuw, Arie Meijer, Arie Pekkeriet en Ankie Mulder met een busje van de fa. Heetebrij op pad geweest. In principe kan iedere vrijwilliger aangeven belangstelling te hebben voor een bezoek aan Beregovo. Meestal beslaat zo'n bezoek acht dagen en vertrekt men op zaterdag en komt de week daarop op zondag terug. Twee dagen heen, twee dagen terug en daar tussenin een programma, waarbij Peter Bardos eigenlijk continue betrokken is. We leveren materialen af in ziekenhuis, kerk of scholen. Het afleveren van materialen in het ziekenhuis is een heel apart gebeuren. Je komt, je meldt dat je er bent en gelijk staan heel veel chirurgen en dokters klaar om de goederen in ontvangst te nemen. Je moet niet vreemd opkijken als ze de eigen werkzaamheden hiervoor onderbreken. Het verzoek om operatiekleding kon worden ingewilligd door deze in Nederland te kopen bij Medic. Medic is een vrijwilligersorganisatie die medische hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan mensen in economisch achtergebleven gebieden. Een vast onderdeel tijdens het werkbezoek is ook altijd het meelopen met de maandelijkse voedselactie. Omdat de kosten van levensonderhoud in Oekraïne sterk stijgen heeft het bestuur besloten de bedragen voor de maandelijkse voedselactie te verhogen. De reis- en verblijfkosten van zo'n werkbezoek worden door de deelnemers zelf betaald en komen dus niet ten laste van de stichting. Richtprijs ongeveer € 250,- / € 300,--. De oplopende dieselprijs ook in Oekraïne vormt een groot deel van deze kosten. De bevindingen van een werkbezoek worden geëvalueerd en er komen voorstellen tot verbetering.

Op verzoek van de stichting heeft het ziekenhuis Johnny, een man met een hernia, gratis geopereerd. Wij durfden dit verzoek te doen omdat deze operatie moest worden uitgevoerd met het apparaat wat met behulp van geld van de stichting is gekocht. De operatie is geslaagd, maar helaas is Johnny na enkele weken ten gevolge van een hersenbloeding overleden.

We brengen ook altijd een bezoek aan kinderpsychiatrie Chikosh, daar gaat ieder halfjaar een bedrag aan ondersteuning van de stichting naar toe. We hebben een gesprek met de CAM met welke stichting in het verleden dit project is opgestart. In 2011 hebben we afscheid genomen van de CAM en is Peter Bardos ook de contactpersoon geworden voor Chikosh, dit om praktische overwegingen. De CAM moet nl. altijd zeker een uur rijden om naar Chikosh te komen. We hebben gehoor gegeven aan de oproep van de verpleging om lakens en handdoeken. Via oproepen op de site, belangstellenden van de stichting en de zondagsbrief in kerken in Nieuwleusen heeft de stichting veel lakens en handdoeken ontvangen. Deze zijn daar overhandigd. Van het geld van de Zwemclub in Nieuwleusen is ter plekke in Beregovo een schommelbank voor Chikosh gekocht tijdens het laatste werkbezoek. Hier was door de verpleging om gevraagd.

Via de Tennisvereniging in Nieuwleusen hebben we veel tennisballen gekregen die niet meer te gebruiken zijn voor officiële wedstrijden, maar zeker nog goed bruikbaar zijn. Bij de Tennisvereniging heeft ongeveer een half jaar een ton gestaan waarin men ballen kon deponeren. Deze ballen zijn afgeleverd in Bene en ook is een gedeelte achtergelaten bij de kinderpsychiatrie.

Waar de Stichting Oekraïne Nieuwleusen ook mee te maken krijgt is de daling van het aantal vrijwilligers dat bereid is mee te werken aan het welslagen van de acties. Voor de bloemenactie en de voedselactie zijn jaarlijks heel veel vrijwilligers in touw, maar soms is het gewoon moeilijk om daarvoor mensen te vinden. De bemensing van de wijken vormt dan ook voor de activiteitencommissie een steeds weerkerend agendapunt op hun vergaderingen. Achter de coulissen wordt namelijk nog veel meer werk verzet dan dat je zo op het eerste oog ziet. Dat begint al met de inkoop van planten voor de bloemenactie in april. Een grote groep (bijna vaste) vrijwilligers gaat mee naar de fa. Onderdijk om deze planten op te potten. Dit zijn mensen die je niet ziet, maar die er zeker wel zijn. Gelukkig is de groep dames in het kledingdepot vrij constant. Het is dan ook altijd een gezellige boel als je toevallig een keer binnenloopt op de dinsdagmorgen tussen negen en half twaalf in het depot aan de Meeleweg. Zelfs de heer Kwakkel komt met enige regelmaat koffiedrinken om een uur of tien. Ook voor het laden van de vrachtwagens twee keer per jaar zijn gelukkig nog steeds genoeg mensen te vinden. De catering op de jaarlijkse Oranjefeesten verliep dit jaar ook nagenoeg zonder strubbelingen. Daarvoor boden mensen zich zelfs al spontaan aan. Na afloop waren alle 21 vrijwilligers het er over eens: 'volgend jaar doen we weer mee!'

De site www.kunstkinderen.nl is er voor alle kinderen van over de hele wereld. Hier kunnen kinderen hun tekeningen plaatsen om te laten zien in welk land ze wonen en hoe ze leven. Via-via werden we als stichting gewezen op het bestaan van deze site. Als bestuur zijn we daar actief mee bezig gegaan. Vanuit Oekraïne zijn veel tekeningen meegegeven, gemaakt door de kinderen die op kamp waren waar de stichting een flinke bijdrage aan heeft gedaan en deze hebben we op de site laten plaatsen. Zeker een bezoekje waard! Als vervolg hierop heeft het bestuur aan de Stichting Karpaten gevraagd de mogelijkheden van een schilderijenproject te onderzoeken. Dan kun je denken aan de vervaardiging van schilderijen door mensen in Oekraïne die dan weer hier verkocht zouden kunnen worden op de markt. Wordt vervolgd.

Natuurlijk bereiken de stichting ook verzoeken waar geen gehoor aan wordt gegeven. Zo kwam bij het bestuur het verzoek binnen van het Oekraïense koor Elegia om in de periode 18 juni tot 3 juli een concert in deze omgeving te verzorgen. De tijd van het jaar, de moeite die er voor gedaan moet worden en de naar het koor wegvloeiende opbrengsten heeft het bestuur doen besluiten geen extra concert in te plannen. Vanuit Oekraïne komen verzoeken om koelkasten, ramen en zelfs een minibus. Als bestuur hebben we ook hier negatief op geantwoord. Koelkasten bevatten cfk's, het transport van ramen is te omslachtig en de aankoop van een minibus is te kostbaar in de ogen van het bestuur.

Via een school in Nieuwleusen kregen we in 2011 een potje met oud muntgeld, ook veel buitenlands geld. Dit is verkocht aan een handelaar.

In 2011 is door een delegatie van het bestuur het 50-jarig huwelijksfeest van Stien en Hendrikus Bosman bezocht.

De Stichting Oekraïne was aanwezig op de Uitmarkt, een initiatief van sporthal De Schakel en op de Kerstmarkt rond de Grote Markt op zaterdag 17 december.

Door de Koninginnemarktcommissie is de Koninginnemarkt op 17 september 2011 georganiseerd. Inmiddels een fenomeen in Nieuwleusen en zeer goed bezocht. De helft van de opbrengst van deze markt is voor de stichting bestemd. De commissie zelf heeft besloten de andere helft beschikbaar te stellen aan Ouderenzorg Beregovo. Met enige regelmaat komen er vanuit Oekraïne verzoeken om gehoorapparaten. Via Beter Horen heeft het bestuur de beschikking over een heleboel exemplaren gekregen en deze zijn tijdens de werkbezoeken meegenomen naar Beregovo. Medische artikelen mogen niet ingevoerd worden in Oekraïne, toch is vanuit Oekraïne hier grote vraag naar.

Eind 2011 werden we benaderd door de loopgroep in Nieuwleusen of de stichting behoefte heeft aan sportkleding. Daar hebben we volmondig ja op gezegd. Het is nog niet binnen, maar we hopen dat we binnenkort een sportvereniging in Beregovo hier blij mee kunnen maken.

We hebben het ziekenhuis in Zwolle benaderd voor eventuele bedden voor het ziekenhuis in Beregovo Helaas heeft dit (nog) niet tot resultaat gereikt

De Stichting CHOE uit Nijverdal heeft alle in Beregovo e.o. werkzame stichtingen benaderd om aanwezig te zijn bij een avond waarin de transportproblemen besproken en gebundeld kunnen worden. De resultaten van dit gesprek worden binnenkort verwacht.

Aan het eind van 2011 heeft het bestuur ingestemd met een extra voedsel-kerstactie.

Ieder jaar wordt aan het eind van het jaar door de penningmeester bekeken of er en inflatiecorrectie moet worden toegepast. Helaas was dit ook in 2011 weer het geval en zagen we ons als bestuur genoodzaakt het bedrag van de (bescheiden) vergoeding voor de Stichting Karpaten aan te passen op basis van die indexering.

Het leven in Beregovo, Oekraïne, is zwaar. De lonen zijn laag, de werkloosheid hoog. Op sociale voorzieningen krijgen we nagenoeg geen zicht en soms lijkt er sprake van willekeur. M.n. oudere mensen worden hiervan de dupe. In Oekraïne wordt vooral gekeken naar het moment. Hoe komen we de winter door en waarvan betalen we ons eten? De dankbaarheid in de ogen van de mensen wanneer ze iets om niet krijgen is groot. Kleding, voedsel, hout om te stoken. Wat we doen lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Het maakt je zelf soms beschaamd, maar juist die blik in de ogen doet ons zeggen: wij als bestuur van de Stichting Oekraïne zijn blij dat u ons helpt dit werk te doen. Helpt u volgend jaar weer mee?

Ankie Mulder,
Secretaris Stichting Oekraïne Nieuwleusen.
7 maart 2012.