Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting zijn als volgt in de statuten omschreven:

  • Het verlenen van diaconale, charitatieve en humanitaire hulp aan de bevolking van Oekraïne, ongeacht de levensbeschouwelijke en politieke opvatting van degene die deze hulp behoeven.
  • Het stimuleren en ontwikkelen van de eigen werkzaamheid van degene aan wie hulp wordt verleend.
  • Het verrichten van alle handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vrouw met geiten