Jaarverslag 2008 Stichting Oekraïne Nieuwleusen.

Het bestuur van de Stichting Oekraïne Nieuwleusen c.a. heeft in 2008 bestaan uit 7 personen en wel de volgende:

Anneke SierinkVoorzitter
Ankie MulderSecretaris
Hendrik Jan van VeenPenningmeester
Ger de ZeeuwLid, contactpersoon St. Karpaten en psychiatrie
Elisabeth VisscherLid, contactpersoon depot
Henk WithaarLid, contactpersoon activiteitencommissie
Hillie CourtzLid, contactpersoon Koninginnemarkt en scholen

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan binnen het bestuur met dien verstande dat Henk Withaar de activiteiten van Ankie Mulder heeft overgenomen voor wat betreft de activiteitencommissie.

Het bestuur kwam in 2008 maandelijks bij elkaar, met uitzondering van de zomermaanden, om met elkaar van gedachten te wisselen over de verzoeken die vanuit Beregovo tot ons kwamen. Vergaderingen vonden telkens plaats bij een van de bestuursleden thuis. Een prettige manier van werken.

Naast het bestuur werkt binnen de stichting een activiteitencommissie. Dat is een commissie die de activiteiten coördineert en uitwerkt. Deze activiteiten hebben tot doel geld in te zamelen om de ondersteuning in Beregovo financieel mogelijkte maken. In 2008 heeft Tonny van Spijker als lid van de activiteitencommissie afscheid genomen, zij is opgevolgd door Aad en Annet den Boer.

Binnen de activiteitencommissie en haar achterban, de wijkcoördinatoren, is uitgebreidvan gedachten gewisseld over een andere manier van opzet van de voedselactie. Overwogen wordt om door middel van machtigingskaarten deze in het najaar van 2009 een vervolg te geven.

De stichting participeert in Stichting de Hoedt, de Stichting Hulp Oost EuropaDalfsen Totaal. In de Hoedt zitten alle stichtingen die binnen de gemeente Dalfsen werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening in Oost Europa. Ger de Zeeuw heeft hierin zitting namens de Stichting Oekraïne en vervult daar tevens de rol van penning­meester.

De stichting heeft een depot aan de Meeleweg 1, bij de heer Kwakkel. Iedere dinsdagmorgen en op afspraak kunnen hier kleding en goederen worden ingebracht,die later worden getransporteerd naar Beregovo. Naast deze inbrengmogelijkheid wordt de stichting zeer regelmatig gebeld door inwoners die goederen terbeschikking stellen van de stichting. Als deze in goede staat verkeren, worden deze gehaald in overleg met en door onze depothoudster, Stien Bosman en haar man Hendrikus. Als recent voorbeeld noemen we het ophalen van ruim 150 tafeltjes en stoeltjes die opgehaald zijn bij een school in Apeldoorn. Dit keer werd de vrachtauto beschikbaar gesteld door de fa. Wobben.

Stien heeft een lijst met vrijwilligers die haar daarin bijstaan. Zonder iemand tekort tedoen willen we een van deze vrijwilligers noemen: Jan Schuurman. Met zeer grote regelmatig gaat hij mee met zijn bus om goederen te halen. Hij is zelfs mee geweest naar een vereniging om daar te vertellen over zijn reis naar Oekraïne.

De ingebrachte kleding wordt door meerdere groepen dames uitgezocht en gesorteerd op maat. Al met al een grote groep enthousiaste sorteerders die heel wat werk verzetten.

Zo wordt het halfjaarlijks transport voorbereid. Een complexe materie is het makenvan de transportlijst. Het lijkt allemaal eenvoudig, maar dat is het zekerniet. Op de lijst moet duidelijk omschreven staan om wat voor artikelen het gaat en hoeveel kleding er mee gaat op transport. Deze lijst moet bijna twee maanden van tevoren aanwezig zijn in Oekraïne om de douane op voorhand op de hoogte te stellen van het komende transport. Het daadwerkelijk laden van de vrachtwagen gebeurt altijd op een zaterdagmorgen. De 'laders' worden door Stien bijeen getrommeld en met man en macht wordt er gewerkt aan het vullen van de vrachtwagen. Een gezellig gebeuren, ook in 2008! Er wordt hard gewerkt, maar onder het koffiedrinken en de aansluitende soep met brood van Stien, wordt heel wat afgelachen.

In 2008 is de depothoudster van de stichting (Stien Bosman) op voordracht van de fam. Huisman en de stichting geridderd, dat wil zeggen ze is koninklijk onderscheiden voor onder andere haar werk voor de stichting. Voor haar een complete verrassing. Een waardering die volkomen terecht is!

Het Christelijk Mannenkoor Staphorst heeft geheel belangeloos een prachtig concert gegeven dat gehouden is in de Grote Kerk in Nieuwleusen.

Jaarlijks bereidt de activiteitencommissie een dergelijk concert voor. Dat betekent in de praktijk dat er voor een koor wordt gezorgd en voor een locatie. Dit vergt veelvoorbereiding: het zoeken van sponsoren om het programmaboekje mogelijk te maken, flyers, bedankboeketten en natuurlijk de koffie.

Op 6 maart 2008 heeft de jaarvergadering plaats gevonden, deze is bezocht door bijna 30 mensen die de stichting een warm hart toedragen. Onder het genot van een kopje koffie en een drankje is het jaar 2007 onder de aandacht gebracht.

Voorbereidingen zijn getroffen om de nieuwsbrief in april in Nieuwleusen en omgeving teverspreiden. Onder leiding van Ger de Zeeuw en Jannie Pekkeriet geeft iedere geleding van de stichting een soort stand van zaken weer en worden de op stapel staande activiteiten onder de aandacht gebracht van de inwoners van Nieuwleusen. De verspreiding van de nieuwsbrief vergt veel tijd, maar het resultaat is er dan ook naar. Uit de reacties die de stichting krijgt op deze brief, kan de conclusie worden getrokken dat deze veel gelezen wordt.

De 2e nieuwsbrief van 2008 is begin oktober geplaatst in De Marskramer, het plaatselijkeblad van de Handels- en Middenstandsvereniging. We hebben enkele sponsoren die dit al enkele jaren mogelijk maken. In deze nieuwsbrief was er o.a. aandacht voor de voedselactie, een rechtstreekse impressie van het bezoek aan Beregovo, werd erin aangegeven waarom de voedselactie zo broodnodig blijft en was er een terugblik op de koninginnemarkt.

Bloemenactie De gemeente Dalfsen heeft (voor het veerst in 2008) besloten dat er voor het houden van acties geen vergunning meer is vereist. In de praktijk betekent dit dat er meerdere acties in een bepaaldeperiode mogen worden gehouden. Dat de inwoners dan meerdere stichtingen op een dag aan de deur krijgen, wordt niet altijd op prijs gesteld.

De schuur van Aannemersbedrijf Heetebrij aan de Meeleweg was opnieuw de uitvalsbasis van de vele plantjes. De activiteitencommissie coördineert ook deze actie. Dit betekent dat zij er voor zorgen dat de planten in de week voorafgaande aan de actie worden gepot. Daar is ook weer een vaste groep vrijwilligers actief bij betrokken. Nog meer vrijwilligers (die gevraagd worden door de wijkcoördinatoren) gaan de zaterdag en/of de maandag op pad om de bloemen aan de man/vrouw te brengen.

Transport Het eerste transport van 2008 heeft plaats gevonden omstreeks half april. Begin november is transport nr. 2 vertrokken richting Beregovo. Gelukkig waren beide laaddagen droog.

Voorjaarsreis Aan de voorjaarsreis is deelgenomendoor: Ger en Henny de Zeeuw, Tonnie van Spijker, Arie Pekkeriet en Bram Beverwijk.

De halfjaarlijkse reis is altijd een intensief gebeuren. Twee dagen heen reizen, heel veel overleggen en bezoeken aan instanties, twee dagen terug. De overnachtingen hebben plaatsgevonden in het scoutinghuis. Dat is een huis in Beregovo dat gebruikt wordt door de scouting en daarnaast verhuurd. Soms treft je 's avonds gewoon een groep scouts aan!

De algemene indruk van deze groep mensen was dat er meer activiteit is in de stad, m.n. veel benzinestations en mobieltjeswinkels. De situatie is wat stabieler: de stoplichten doen het, weinig storingen, er wordt geïnvesteerd, het is drukker op de weg en de kwaliteit van de auto's is beter. Kijken we echter iets verder dan onze neus lang is, dan treffen we in Beregovo en de kleine dorpjes er om heen erbarmelijke omstandigheden aan.

Henk Engel heeft als vertegenwoordiger van de Wielerclub (die in 2007 voor de stichting heeft gefietst) een bezoek gebracht aan Beregovo. Hiervan heeft uitgebreid verslag gestaan in de krant. Hij heeft een kijkje genomen in het ziekenhuis alwaar de door de wielerclub bij elkaar gefietste apparatuur naar toe zijn gegaan.

De Zwemclub heeft ook in 2008 gezwommen met een sponsoractie ten bate van de stichting Oekraïne. Alle deelnemers krijgen na afloop een zakje met snoep uitgereikt van de stichting.

Gea Blekkenhorst is ook een van de stille werkers voor de stichting. Op eigen initiatief en op haar eigen enthousiaste werkwijze maakt zij bloemstukjes voor de stichting die door haar worden verkocht op bijv. de markten in de Hulstkampen.

Koninginnemarkt We hebben allemaal kunnen genieten van de grote markt die door een groep enthousiaste vrijwilligers is opgezet (in 2008 voor de 9e keer) en waarvan de opbrengst voor de helft door hun wordt bestemd voor de Stichting Oekraïne Nieuwleusen. Van heinde en ver komende bezoekers naar deze ieder jaar groter wordende markt. Aan de markt wordt ieder jaar een thema verbonden. De stichting heeft natuurlijk ook een stand op deze markt om haar werk onder de aandacht te brengen.

Najaarsreis Hieraan namen deel: Jan Schuurman, Elizabeth Visscher, Janet Massier, Jannie Dons en Ankie Mulder. Opnieuw een zeer intensieve reis tijdens welke o.a. een bezoek werd gebracht aan het Witte Huis. De stichting was daar op uitnodiging van de gedeputeerde uit die omgeving. Verder werd een bezoek gebracht aan het bejaardentehuis in Vari, de Gipsyschool, een huisarts, een school in Benne, het ziekenhuis, tuberculosecentrum, department of public health, muziekschool, het depot, de kinderpsychiatrie in Chikosh, de 6e school.

En natuurlijk gesprekken met onze zusterorganisatie, de Stichting Karpaten. Binnen dit bestuur heeft een wijziging plaatsgevonden. Gezien het geringe werk dat door een van de bestuursleden werd gedaan, is in goed overleg tussen de zittende bestuursleden gezocht naar een vervangster voor de boekhoudster. Met haar is ook kennis gemaakt. Ze heeft een van de fa. Walrecht gekregen computers overhandigd gekregen waarop ze de financiële afwikkeling van het werk voor haar rekening zal nemen. De controle in Oekraïne op dergelijke stichtingen is erg groot. Zo moet daar in een schrift precies bijgehouden worden wie hoeveel kleding krijgt uitgereikt.

Alle bestuursleden van de Stichting Karpaten hebben namens de stichting een attentie overhandigd gekregen i.v.m. het 10-jarig bestaan. Elk werkbezoek wordt afgesloten met een etentje voor de leden van de Stichting Karpaten. Dit wordt erg op prijsgesteld. Vrijwilligerswerk is in Oekraïne bijna ondenkbaar. De mensen willen wel iets doen, maar dan moet daar wel wat tegenover staan. Dus de inzet van de vrijwilligers ter plekke wordt zo extra gewaardeerd. Judith, een van de vrijwilligers van de Stichting Karpaten heeft een ongeluk gehad, ze is aangereden door een auto. Het herstel aan haar been kostte geld en tijd. De stichting heeft hierin bijgesprongen.

Na alle werkbezoeken wordt er binnen het bestuur altijd uitgebreid verslag gedaan van de reis en de mogelijke nieuwe initiatieven die ontplooid kunnen/moeten worden. Zo werd na het bezoek toestemming verleend aan de CAM om in de psychiatrischeinstelling Chikosh twee slaapzalen te betegelen en diverse werkzaamheden in enom het gebouw te laten uitvoeren. Ook is er toestemming gegeven voorherstelwerkzaamheden aan het kledingdepot in Beregovo. Het depot ligt centraal in het dorp, maar is afgeschermd door simpele hekwerken die makkelijk te 'kraken' zijn. De vrijwilligers in Oekraïne voelden zich niet altijd veilig wanneer ze aan het werk waren.

De stichting zoekt het hele jaar door naar mogelijkheden van fondsenwerving.

Zo werd een van de vrijwilligers ook gewezen op Herbahortus. De Stichting Herbahortus heeft ten doel: het ondersteunen van kerkelijke, sociale en maatschappelijke instellingen op het gebied van cultuur, educatie, gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn. Dit zowel in Nederland als wereldwijd.

Deze stichting hebben we benaderd om de aanschaf van materiaal (thermostaatkast)voor het centre of public health in Beregovo mogelijk te maken. Dat heeft positief uitgepakt en tevens hebben we een bedrag toegekend gekregen voor de voedselactie.

Jaarlijks krijgt de stichting via de kerken een voor het werk van de stichting bestemde collecte overgemaakt.

We hebben gezocht en in de persoon van Roelof Stolte iemand gevonden voor het opknappen van de fietsen die de stichting krijgt aangeboden. Deze zijn niet altijd gebruiksklaar en in zijn eigen schuur knutselt hij hier aan voordat ze meegaan op transport.

Binnen het bestuur is uitgebreid gebrainstormd over het nieuw leven blazen in de donateursactie. De donateursactie is in het verleden in het leven geroepen om de hulp in Beregovo structureel te kunnen handhaven en minder afhankelijk te zijn van de acties. Binnenkort zullen veel mensen benaderd worden met een verzoek om donateur te worden, dit krijgt dus in 2009 een vervolg.

Naast de structurele maandelijkse ondersteuning aan veel gezinnen in Beregovo heeft hetbestuur in december ingestemd met het beschikbaar stellen van extra geld voor een kerstpakket aan nog meer gezinnen.

De inflatie in Oekraïne is enorm. Aan het eind van ieder jaar wordt binnen het bestuur gesproken over de onkosten die de Stichting Karpaten maakt om het werk op normale manier te kunnen doen (denk aan bijv. de kosten van levensonderhoud en de benzinekostenvergoeding). Omdat die inflatie zo hoog is werd dit bedrag naar boven toe bijgesteld. Dit baseert het bestuur op de landelijk vastgestelde inflatiecijfers over het jaar daarvoor.

De kerstworkshop georganiseerd door de dames Meijer en Ganzeboer trok weer veel belangstelling, 'volgeboekt' om het zo maar eens te zeggen. Dit jaar in verband met studie geen paasworkshop.

Wederom onder leiding van Stien heeft de stichting acte de pré;sence gegeven op drie (kerst)markten. Eentje in Zwolle, eentje bij de Lichtmis en dit jaar voor het eerst in Nieuwleusen op de Grote Markt. Vele vrijwilligers dragen hier een steentje aan bij door het maken van vogelvoerbakjes, kerstbakjes en andere aanverwante artikelen.

De gemeente Dalfsen heeft de stichting bericht dat ze heeft besloten per 1 januari 2009 eencollectieve WA- en ongevallen verzekering voor vrijwilligers af te hebben gesloten. Financieel voor de stichting aantrekkelijk, maar helaas had de stichting deze al voor het nieuwe jaar betaald.

De stichting houdt de website www.stichtingoekraine.nlin samenwerking met André Sierink up to date, d.w.z. er staan regelmatig nieuwe foto's of informatie op. Dat er regelmatig mensen op de site van de stichting kijken blijkt duidelijk uit het bezoekers­aantallenoverzicht, dat eveneens op de site staat. Maandelijks ongeveer 50 nieuwe bezoekers.

De gemeente Dalfsen heeft een in 2008 een vrijwilligersenquete-onderzoek gehouden onder alle verenigingen en stichtingen binnen de gemeentegrenzen, dus ook bij de Stichting Oekraïne. Daaruit is uit het algemeen gebleken dat het voor veel verenigingen moeilijk is vrijwilligers vast te houden. Voor de stichting is het vinden van wijkcoördinatoren een probleem, ondanks veel berichtjes op de nieuwsbrieven is het vinden daarvan niet voor alle wijken gelukt. Gelukkig wordt het werk in Nieuwleusen gedragen door veel inwoners en de belangstelling voor het wel en wee voor de stichting kan goed genoemd worden

De ondersteuning door De Zaaier is in 2008 in overleg met de St. Karpaten in drieën gesplitst. Was het voorheen bestemd voor de 6e school, nu gaat naar de Gipsy school, naar de school in Benne en blijft de helft bestemd voor de 6e school.

Ondanks het feit dat men altijd graag de cijfers achter een stichting wil zien (en wij zullen die zo ook via Hendrik Jan gepresenteerd krijgen) moet ons van het hart dat veel activiteiten van de stichting niet in geld zijn uit te drukken, vooral de waarde van de kleding die verwerkt en getransporteerd wordt naar Oekraïne kan onmogelijk worden voorzien van een prijskaartje. Feit is dat kleding (helaas) onverkort nodig blijft

Afsluiting.

De nood in Oekraïne blijft hoog. De hoopgevende tekenen van verdere democratisering worden inmiddels overschaduwd door interne conflicten en opnieuw politieke en economische instabiliteit. Er is blijvend tekort aan kleding, geld en andere basale zaken. Daarom blijft de stichting Oekraïne Nieuwleusen steeds op zoek naar nieuwe projecten die wij kunnen aanpakken en met behulp van de vele gevers kunnen financieren. We hopen dat de zoveel besproken economische situatie in Nederland geen gevolgen heeft voor het zo broodnodige geld voor het werk in Beregovo. Tijdens iedere vergadering van het bestuur wordt gebrainstormd over de toekomst van de stichting. Het bestuur is zich er terdege van bewust dat er in Oekraïne veel verandert, dat de kosten van transport op blijven lopen en dat de continuïteit van het depot gewaarborgd moet zijn.